Bizonyságlevelek

 

nagyit

Alulirott, mint Isten kegyelméből hetven-nyólcz évü öreg, e’ jelen sorokban hit szerént bizonyitom ’s vallom, – hogy előbb Tettes Ns. Tolna-Vármegyei Sz: Lőrinczi, azután pedig Tettes Vas Vrgyében Nemes-Dömölki Prédikátor ’s utóbb e’ Dunatulsó kerületi Ágostai Vallástételt követő egyházi Megye Superintendensét néhai Főtisztelendő ’s Nemes Perlakÿ Gábor Urat, a ki engemet Papságra ordinált, igen jól ösmértem; valamint szintén annak Fiját is Tisztelendő ’s Nemes Perlakÿ Gábor Urat, a’ ki ezen Superintendenciában először Beziben, azután Bőnyön, Nagy-Barátin, Nagy-Vázsonyban, viszont Bőnyön, Homok-Bödögén, Kertán, Györi-Szemerében hivataloskodott, most pedig Tettes Ns. Zala Vármegyében Galsán lelkiatyáskodik, ösmérem és tudom, hogy mindenkor mint valóságos Nemes, teljes nemesi szabadsággal élt és él, nem csak maga; hanem vele együtt minden Perlakÿ néven lévő vérségei is. _ Mellyekről is adom ím ezen ön nevem aláirásával és nemesi pöcsétemmel megerősitett Bizonyítványomat Föl-Péczen Sz: András Hava 26kán 1835dik esztendőben.

 Kis Tatai Tatay Pál
a’ Fő-Péczi ev. ekkl. Prédikátorja
a’ Mosony-Györ Vrgyei ev. ekklésiák fő…
és Ts. Ns. Györ-Vrgye Táblabírája
 
 
 
Mi, Győri Evang. Gyülekezet Közönsége adjuk tudtára mindenek a kiknek illik, hogy kebelünkbeli hitünk sorsosi, Tettes Perlaky Dániel, egyébbként Tettes Moson Vármegye Tábla Bírája és Érdemes Mausperger István Urak, a’ legközellebb lefolyt három Esztendőkön által Gyülekezetünk kuratori Hivatalját ditsérettel viselvén, _ miután ezen valóba nem kevés teherrel és fáradsággal járó Hivataljokba, minden jutalom kemény ösztöne nélkül, tsupán vallásos érzelemtől serkentve, pontos eljárásokat, fáradhatatlan munkásságokat, és különössen a’ Hitekre bizott Gyülekezet pénzeit érdeklő igaz és hü kezelléseket /: a’ mint mind ezeket az Évrül Évre vezetett és mindenkor ditsérettel helybehagyást nyert Számadásaik is eléggé bizonyitják :/el annyira tapastaltuk volna, hogy mind ezekért mint meg annyi Érdemekért hálás köszönetünket Jegyző Könyvünkbe is nyilván kijelenteni nem kételkedtünk;_ kérésekre, ki adtuk ezen mind magoknak mind maradékaiknak tökélletes megnyugtatásokra szolgáló Feloldozó Levelünket. _ A Köz Igazság is azt hozván magával. Költ Györött Februarius 25kén 838dik Esztendőben.
 
Czech János Inspektor
Kiadta Eörÿ …
Gyülekezet Jegyzője
Alábbirott letett hitem szerint vallom és bizonyítom, hogy Ns. Tolna-Vármegyei Sz:Lőrinczi Gyülekezetböl Ns. Vas-Vármegyébe Nemes-Dömölkre átköltözött ’s ott lelkipásztorkodott, utóbb pedig _ az Ágotai Vallástételt követő Duna túlsó kerületi egyházi Megyében tizen-öt esztedőkig Superintendensi hivatalt viselt néhai Főtisztelendő ’s Nemes Perlakÿ Gábor Urat jól ösmérem, és bizonyosan tudom hogy _ 1787dik esztendő óta Beziben, Bőnyön, Nagy-Barátin, Nagy-Vázsonyban, ismét Bőnyön, azután Homok-Bödögén, Kertán, itt nálunk Győri-Szemerében predikátoroskodott, most pedig Ns. Zala-Vármegyében Galsán lelkitanítóskodó Tisztelendő Nemes Perlakÿ Gábor Ur valósággal a’ föntebb nevezett hajdani Superintendens Perlakÿ Gábornak Fija, és hogy Ő, valamint Testvérjei is,_ mint Nemes Vas-Sopron-és Veszprém Vármegyékben Nemes Közbirtokosok, mind e’ mái napig szakadatlanul valóságos Nemes szabadságban éltek és élnek._ Mellyekről tudom irni ezen saját kezem aláirásával és pöcsétemmel, törvényes Bizonyságok előtt, megerősitett Levelemet. Költ Győri-Szemerében Sz:András Hava’ 26dik napján. 1835 Esztendőben.
 
Idősb Markovich István
Tettes N. Győr Vármegye Törvény
 Szék Tábla Bírája
Alulirottak hitelessen bizonyitjuk, hogy Kövágó Eörsi, ezen T. N. Zala Vgyei helységben lakozó Perlakÿ Gábor, ugyan ezen T. N. Zala Vgyei Galsai Evang. Perdikator Urnak fivére Perlakÿ Gábornak fia légyen és mind ketten ezen T. Ns. Vrgyében valóságos és kétségtelen Nemességnek gyakorlásában élnek._ Mellyekről is … ezen hiteles bizonyság Levelünket … Februarius 8án 837.
 
… Dániel T. N. Zala Vrgye fő Birája
Kozáry András azon T. N. Várgyk Esküttye

 nagyít

Alábbirott hitelesen vallom és bizonyítom, hogy _ most T. Ns. Zala Vármegyében Galsai Gyülekezetben Predikátoroskodó Tks. Perlakÿ Gábor Urat, nem csak akkor midőn nálunk Lelkiatyáskodott jól ösmérem, de most is, a’ mikor Helységünkben néha megjelenik mindenkor megösmérem; mert ez előtt ötven esztendőkkel nála Kocsisképpen szolgáltam: azt is tudom bizonyosan, hogy Őtet ide e’ mi Bezi Ekklézsiánkba T. N. Veszprém Vármegyéből Palotárul hozták Egyházi Tanítónak. Költ Bezin Febr. 14dikén 1837 eszt.
 
Szalai György
 
Folyó 1837dik Esztendei Febr. 14dik napján Bezi helységben az alá írt tanú becsületes Szalai György Bezi lakos mintegy 64. Esztendős evangélikus … állítatván általunk meg hitestetett ’s jelen bizonyságtevő levele előtte szóról szóra felolvastatván azt mindenekben helyben hagyta és megerősítette. Költ Bezin, mint fellyebb.
 
Kováts Márton T. Ns. Győr Vrgye fő Bírája
Horváth János T. Ns. Gőr Vrgyének Eskütje
 
 
Alul irtak hitelyessen bizonyitjuk, hogy mi Tisztelendő Nemes Perlakÿ Gábor Urat a’ ki ezek előtt mintegy 30 Esztendőkkel Bőnyött T. N. Győr Vrgyében későbben Nagy Barátin és Győri Szemerén lelki pásztoroskodott, _ az 1820ik Esztendőtül fogva pedig T. N. Szala Vgyei Galsai Helységben mág mai Napiglan is Lelki Pásztori hivatalt visel, személyessen jól ismerjük, s bizonyossan tudjuk, hogy a tiszteltt Úr valóságos és Kétségen kívül való Nemesi Szabadságban élt légyen, minél fogva ő valamint a’ fel keltt Nemesség Költségeihez, ugy Koronás Fejedelmünk Kérése az édes Hazánk által ajánlott Segedelemben is mindenkor részt vett; _ sött fiai is, nevezetessen Tisztelendő ’s Tekéntetes Perlakÿ Dávid Úr a’ Bezi és Enesei ezen Megyebeli egyesült Ekklésiák Lelki pásztora, T. N.. Györ és Mosony Vgyék Tábla Bírája és az Ágostai vallást követő tul a’ Dunai Superintendentiának Jegyzője,_ és Nemes Perlakÿ Dániel Győri lakos és Posztó kereskedő Ur, mindenkor valóságos és Kétségen kívül valo Nemesi Szabadság gyakorlásában voltak és vagynak.
Melynek nagyobb el hielyire adjuk ezen Neveink alá irásával s szokott pecseteinkkel meg erősített Bizonyság Levelünket. Költt Győrben Sz: András hava 24kén 1835
 
Németh Mátyás T. N. Győr Vgyének Szolga Bírája
Horváth János T. N. Győr Vmegyének Eskütje.
Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.