Payr Sándor: A Perlakyak négyszázados ároni háza, 1905

A LUTHER-TÁRSASÁG LII. KIADVÁNYA

 
A PERLAKIAK NÉGYSZÁZADOS ÁRONI HÁZA
 EGYHÁZTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA
  IRTA
theol. tanár
BUDAPEST,
 HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA
1905
 
 TARTALOM.
      a) Perlaky László (1529.)
      b) I. Perlaky István (1574.)
      c) Perlaky Dömjén (1580.)
      a) Perlaky György surdi és légrádi lelkész (1646-1659.)
      b) I. Perlaky Dávid, eperjesi, sajógömöri és osgyáni lelkész (1656-1719)
      c) I. Perlaky János, nemespátrói lelkész (1703.)
      a) Perlaky J. Dániel, eperjesi theologus (1710.)
      b) Perlaky József püspök, nemeskéri lelkész, (1701-1749.)
      c) II. Perlaky János, gergelyi lelkészegyházkerületi fôjegyzô (1703-1763.)
      d) I. Perlaky Gábor, püspök, nemesdömölki lelkész (1732-1786.)
      e) II. Perlaky Dávid, esperes, nemeskéri, komáromi és nemesdömölki lelkész (1754-1802.)
      a) II. Perlaky Gábor, az építô vándor pap (1761-1854.)
      b) III. Perlaky Dávid, bezi lelkész, esperes és egyházkerületi fôjegyzô (1786-1857.)
      c) II. Perlaky István, dabronyi lelkész (1802-1863.)
      a) Perlaky Dániel, gyôri egyházfelügyelô (1801-1882.)
      b) Perlaky Elek, gyôri egyházfelügyelô és zsinati háznagy (1840-1904.)
      c) Perlaky Gábor, zalai esperességi felügyelô (1805-1888.)
      d) Perlaky Géza, zalai esp. jegyzô, pápai presbyter, gyámintézeti elnök (szül. 1828.)
 BEVEZETÉS.

„Emlékezzél meg a régi idôkrôl, gondoljátok meg minden nemzetségnek esztendeit. Kérjed meg a te atyádat és megjelenti néked, a te véneidet, és megmondják néked”. V. Móz. 32, 7.

A protestáns papi pálya a magas aristokratiának soha sem volt kenyere. Az ilyen misterium (verbi divini), mely a terhes szolgálat mellett mély alázatot követel és fogadalom nélkül is szegénységre kötelez, nem kell a nagy uraknak. Már a régi római világ tudta: fényes tetôkre szállnak a galambok.

Jó volna megpróbálni, hogy a római katholikusoknál is hány gróf veszi fel majd a papi ordót, ha a kormánynak egy napon eszébe jut valami és a püspökségektôl elválasztja az uradalmakat, a melyek tudvalevôképen igen tisztességesek.

A társadalmi és rendi elôítéletnek is van abban része, hogy e világ nagyjai a protestáns lelkészi pályát már a multban is méltatlannak tartották magukhoz.

A protestáns lelkész nem áldozó pap, a földi, gyarló embert meg nem illetô magasabb nimbussal hamis módon nem veszi körül magát; hanem marad egyszerû lelkipásztor, népnevelô, tanító. Ezt az emberileg véve legnemesebb élethivatást azonban sokszor lenézi és kicsinyli a világ. Sok elôkelô ház még saját gyermekeit is elhanyagolja és mûveletlen cselédekre bízza azok sorsát. A paedagogus tisztét a görögök eredetileg a rabszolgáknak szánták. És Rómában a nevelôi nehéz élethivatást nem csak a megfáradt, elkeseredett tanító volt hajlandó a pogány istenek gyûlöletének tulajdonítani, hanem az a társadalom is, mely a népnevelôt kellôen nem becsülte.

A mennyi Atyát és a Megváltót a jó és hû pásztor nevével tiszteli az írás és a vallásos köztudat. A fejedelmek közül is a népek ítélete csak a jókat és nagyokat tünteti ki a „népek pásztora” tiszteletjelzôvel. És a protestáns „lelkipásztor” megtisztelô nevére és állására világi nagyjaink, a fônemesek még sem vágytak még a vallásos élet virágkorában sem.

Ennek okai között a fentebbi elôítéleteken kívül különösen az anyagiasság nyomul elôtérbe. A római egyház, mely az anyagi érdek elôtt is fényes kaput nyit, a fôrangú családok gyermekeire is nagy vonzóerôt gyakorol. És nem fogok tévedni, ha a római egyház és a mágnásvilág között tapasztalható szoros szövetségnek titkát egyfelôl az egyház anyagi gazdagságában, másfelôl pedig a fônemességnek az udvarral való összeköttetésében keresem. Egyéb okokra – a milyenek például, hogy a földi tekintélyek kultuszának leghívebb ápolója, a rendi kiváltságok leghívebb ôre, a reactio leghívebb szövetségese a római katholicimus – most nem térek ki.

A protestáns lelkészre fény, hatalom, gazdagság, kényelem, a világnak eféle kívánatos dolgai soha sem várakoztak. És nálunk, hol a rendi elôítéletek mindig oly erôsek voltak, már hogyan is kereshetett volna a fônemes olyan hivatalt, a melynek betöltésénél a városi tanácsnak már kezdettôl fogva, utóbb pedig minden egyszerû polgár, sôt jobbágyembernek is szava volt.

Nyugalmat, biztos kenyeret ígérô zárdái sincsenek a protestáns egyháznak, melyekbe az atyafiság a világi gyönyörûségek minden skáláin keresztül gázolt fôúri sarjait, férfiút és nôt, öreg napjaira, mint vezeklôt kényelmesen elhelyezhetne.

A középnemesség soraiban azonban, melynek a magyar nemzet történetében oly kiváló érdeme van s a melynek gondolkodása is mindenkor önzetlenebb és ideálisabb volt, az elmult idôk már több példát mutattak arra, hogy egyes családok az Úr háza iránt való szeretetükkel kiváltak és több emberöltôn át is adtak az evang. egyháznak hû lelkipásztorokat. Sôt azok a nehéz, viszontagsággal terhes idôk, melyeket a protestáns egyházak hazánkban átéltek, sokszor épen arra utalták ôseinket, hogy az exponáltabb helyekre a nemesek közül választott lelkivezéreket állítsanak.

Ne értsük félre a dolgot. Nem rendi elfogultság vezette itt egyházunkat, nem a testi származásnak adtak valamiféle elsôséget és kiváltságot ôseink. E részben állott az írás szava már akkor is: „Az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetségben kedves néki akár kicsoda, a ki ôtet féli és igazságot cselekszik” (Csel. 10, 34.). És azt sem feledték atyáink, a mit Pál apostol mondott: „Nincsen sem zsidó, sem görög, nincsen sem szolga, sem szabados, nincsen sem férjfiú, sem asszony között válogatás: mert ti mindnyájan egy vagytok a Jézus Krisztusban”. (Gal. 3,28.). Hanem az üldöztetések kora, a kényszerûség szülte helyzet utalta egyházunkat arra, hogy a mint világi patronusai is a kiváltságos nemesi osztályból valók voltak, úgy lelkészeinél is a veszélyes helyeken elônynek tekintse, ha ezeknek nemesi kiváltsága lelkészi mûködésüket fedezi és védi.

A magyar reformátorok s általában a régebbi prot. lelkészek jó része nemes ember volt. A jobbágy fiára otthon az eke mellett lévén szükség, a földesúr engedelme nélkül a zsellérházat elhagynia és a tanulói pályára lépnie nem volt szabad. Révész Imre Dévai Mátyás reformátorunk életében jellemzô példával bizonyítja ezt.

Bethlen Gábor a protestáns lelkészeket és mindkét nemû maradékaikat nemesi kiváltságokkal ruházta fel. Mintegy elôre érezte azoknak az idôknek a szelét, a mikor az Úr szolgáinak arra is szükségük lesz éppen úgy, mint Pál apostolnak szüksége volt a római polgárjogra, hogy a császárra appellálhasson.

Nápolyban a magyar gályarab lelkészek azon czímen is tiltakoztak pénzen való eladatásuk ellen, hogy ôk magyar nemesek. De hát Kollonichnak a nemesi kiváltság is annyi volt, mint a törvényes alkotmány, városi autonómia, vallásszabadság és sok egyéb.

A XVIII. században is püspökeink rendszerint nemesek voltak. Eleink ilyeneket választottak, hogy fôpásztori hivataloskodásuk nemesi jogaikban is védelmet találjon.

Így a középnemesi osztályból már sok jeles papja volt egyházunknak. Régi lelkészeink közt a Kossuth, Vidos, Berzsenyi stb. nevekkel is találkozunk. S amaz ároni családjaink, melyek több nemzetségen át is szolgálták egyházunkat, mint a Lányi, Fábri, Ács, Bárány, Torkos, Kis, Horváth stb. családok nemesek voltak.

Egy ilyen négyszázados magyar papi nemzetségrôl, a Perlakyak ároni házáról fenmaradt történeti emlékeket kísérlem meg összegyûjteni.

A Perlakyaknak különösen a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületben mindig kiváló szerepük volt. Két püspök, több püspökjelölt, kerületi fôjegyzôk, több jeles esperes és lelkész, egyházi és paedagogiai írók kerültek ki a családból. És a nem lelkész Perlakyak is hû õrállói, buzgó munkásai, kiváló felügyelôi és vezetôi voltak az egyháznak. Mindannyiban égett az Úr háza iránt való szeretetnek szent tüze. «

I. A Perlakyak õsei. Evangélikus, református és r. kath. Perlakyak.
 

A Perlaky család a Muraközben, Zala vármegyében fekvô Perlaktól vette nevét, mely ma nagyközség és járási székhely. Ez volt a család ôsi fészke. A családi hagyomány szerint maga Perlak is a család tulajdona volt, melyet egy pusztító dögvész alkalmával a Zrínyiek elôdei erôszakosan foglaltak el s a Perlakyakat ôsi fészkök elhagyására kényszerítették.

A legrégibb õs, kirôl a családi hagyomány emlékezik, Perlaky Dávid. Ez állítólag 1475-ben Mátyás király fôajtónálló mestere volt. De a Perlakyak, mint egyes jelek mutatják, híven ôrizték tradiczióikat s éppen ezért ezek is hitelt érdemelnek.

Történeti írott emlékeink ez egy ôsön kívül már csak a XVI. századbeli Perlakyakról szólnak, a kik nem csak hogy korán a reformáczió pártjára állottak, de sôt az elsô ismert Perlakyak mindannyian lelkészi hivatalt viseltek és pedig az ág. hitv. evang. egyházban.

Zalamegyében a Muraközben a szigetvári hôs fiának Zrinyi Györgynek idejében sok virágzó protestáns egyházunk volt. Még a hôsi halált szenvedett Zrinyi Miklósnak egyházfelekezeti álláspontja sincs tisztázva. Nádasdy Tamással való szoros, bensô barátsága és fiának határozott evangéliomi hitbuzgósága arra enged következtetni, hogy ô maga sem volt a reformácziótól idegen.

Fia György hozta az elsô protestáns lelkészeket a Muraközbe. Az elsô lutheránus gyülekezetet Beliczán alapította s innen az egész Muraközt reformálta. (A Beliczay család tagjai ma is evangélikusok.) Ungnad János és Zrinyi György a horvátokat is meg akarták az evangéliom számára nyerni. Az ô költségükön jelent meg Nedeliczen 1573-ban Buchich Mihály beliczai lelkésznek újszövetség, énekeskönyv és káté fordítása horvát nyelven. Kulcsár György alsó-lendvai lelkész „Az ördögnek a poenitentia tartó bûnössel való vetekedése” cz. munkáját 1573-ben Zrinyi Györgynek, Kristófnak és Miklósnak ajánlotta.

Így már Perlakon is korán volt evang. egyházközség. Lelkészei közül csak Küsznich Tamás nevét ismerem, ki 1612. április 3-án szerepel a Formula Concordiae aláírói között Forgács Mihály stridói, Szalaszegi János muraszombati és Suttak Mátyás beliczai lelkészekkel együtt; és Ballasowitz Tamásét, a ki meg Lövôn (Német-Lövô; Sopron m.) az 1615 évi május 21-én tartott zsinaton írta alá ugyanazon hitvallási iratot szintén több muraközi lelkész társaságában.

Perlakon csak a XVII. század második negyedében szûnt meg az evang. vallásgyakorlat, a mikor egy másik Zrinyi György, Miklósnak, a költônek atyja, az egész Muraközbôl, Stridó, Szerdahely, Belicza, Perlak, stb. helyekrôl elûzte az evang. lelkészeket. De még a költô Zrinyi is, ki egyébként is nagy elismeréssel szól a protestánsokról, megôrizte csáktornyai kincstárában Luther Mártonnak és nejének, Bora Katalinnak igen díszes arczképeit.

Tehát még azon Perlakyak is, a kik netán ôsi fészkükben, a Muraközben megmaradtak volna, a reformáczió elsô századában szabadon vallhatták evangéliomi hitüket. A XVII. század második felében Zalában még Légrádon, Somogyban Surdon, Nemes-Pátrón és Felsô Magyarországban találkozunk Perlakyakkal.

Lampe-Ember ismert történeti munkájában egy evang. reformált vallású Perlaky Mártont is említ, ki 1647-ben barsi fôesperes és lévai lelkész volt. Ennek kéziratban fenmaradt történeti feljegyzéseit Ember használta. Minthogy e feljegyzések a dunántúli s különösen a zalai egyházakra vonatkoznak, ebbôl azt lehet következtetni, hogy ez a Perlaky is innen, talán éppen Perlakról származott.

1612-bôl való forrás is emlékezik egy Perlaky Márton esperesrôl, mint lendvaszentgyörgyi ref. lelkészrôl. Két hasonló nevû, vagy csak egy férfiúról van-e itt szó, nem tudom.

Szintén az ev. ref. egyház papja volt Perlaky Márk is, prosenior és balatonfôkajári lelkész, a ki 21 éven át hûséggel szolgálta gyülekezetét s hívei mégis hálátlanul kiadtak rajta. A veszprémi ref. zsinat. 1651. márcz. 12-én írt ügyében panaszos levelet Paksi György dunamelléki püspökhöz.

A XVIII. század elején Kilitiben is élt (1708 körül) egy Perlaky Márton nevû ref. lelkész, a kinek Judit lánya Sári Györgynek volt a felesége.

És egy hirlapközleményben értesültem arról, hogy Ung-Tarnócza jelenlegi lelkésze is Perlaky Pál. Több ref. lelkészt e családból nem ismerek.

Van különben a családnak római katholikus ága is, valószínûleg még a reformáczió elôtti törzsbôl származó. Mert a protestáns Perlakyak között nem akadt hitehagyott. Sokkal erôsebb volt bennük jellemzetes magyar nemzetiségük mellett az evangéliomi hitelvekhez való hû ragaszkodás.

Nagy Iván munkája a róm. kath. Perlakyak közül csak XIX. századbeli családtagokat említ. Ezek: Perlaki Perlaky István jogtudós s egri jogakadémiai tanár 1806-1825; Perlaky Károly, a közalapítványi csákovai kir. uradalom igazgatója, ki Temes vármegyébôl 1842. szept. 20. kivett nemesi bizonyítványát Krassó vármegyében 1843. jan. 7. kihirdette; PerlakyFlórián 1844-ben a kir. kamarai arad-mutinai kerület ügyésze; Perlaky Leó ferenczrendi szerzetes, 1806-ban szombathelyi tanár; Perlaky László kegyesrendi tanár Kanizsán 1844. A Pécskán lakó Perlaky családág 1828-ban Békés megye elôtt hirdette ki nemességét. A legújabb tiszti czím és névtár is több Perlakyt sorol fel, kik között római katholikusok is vannak.

Mi az alábbiakban a családnak ág. hitv. evang. vallású ágát, mint ôsi ároni házat fogjuk ismertetni.

Ezek az evangelikus Perlakyak mind nemesi származásúak. Perlaky Gábor, a késôbbi püspök, mint gergelyii születésû, 1753. július 16-án Veszprém megyétôl vett ki nemes bizonyítványt, mely szerint már elei is ember emlékezet óta nemesi jogokkal éltek, de az errôl szóló oklevelek Kanizsa várának a törökök által történt elfoglalásakor elvesztek.

A család nemesi czímere: a paizs kék udvarában könyöklô kar kivont kardot tartva, fölötte félhold és csillag ragyog; a paizs fölötti sisak koronáján fiait vérével tápláló pelikán fészkel. (Megvan e czímerrajz Perlaky Géza úr birtokában Pápán. Több mint egy századon át a nemesdömölki templomban volt kifüggesztve.) «

II. A XVI. században élt Perlakyak.
 
a) Perlaky László (1529.).
 

Az e században élt, elsô ismert Perlaky emlékét egy 1529-bôl való, a Perlaky család birtokában eredeti kéziratban ôrzött egyházi beszéd tartotta fenn. Ez egyházi beszéd nyomtatásban is megjelent Perlaky Dávid bezii lelkész és gyôri egyházmegyei esperesnek Pesten 1852-ben kiadott ily czímû munkájában: „Régi és újabb egyházi beszédek, melyeket 1529-dik évtôl a jelenkorig evang. lelkészi hivatalt viselt Perlakyaknak eredeti kézirataik szerint kiadott stb.”

A beszéd szerzôje e szavakkal jelezve: „Ladislaus Perlaky, Concionator 1529.” Azt tudjuk tehát, hogy lelkész volt, az idôt is ismerjük, de már a helyet nem jelöli meg sem ez, sem más ismert forrás – egyháztörténeti irodalmunk nagy kárára – a hol Perlaky László lelkészkedett.

Igen nagy kár az is, hogy a Perlaky Dávid birtokában még megvolt eredeti kézirat az örökösök kezén elkallódott. A nyomtatott szöveg pedig az eredeti kéziratot legnagyobb részben a mai írásmód szerint átalakítva közli.

A egyházi beszéd czíme: „Concio sacra in vigilas nativitatis dominicae. Ev. Joh. 1. v.” Tehát karácsony éjjeli istentiszteletre készült szent beszéd, a milyen istentiszteletek jó ideig még a reformáczió után nálunk is szokásban voltak.

Az egész egyházi beszéd erôsen dogmatikus és Isten fia megtestesülésének nagy titkáról szól ezen részek szerint: 1. Quis sit homo factus? 2. Quid factus est filius dei? 3. Quomodo? 4. Cur?A beszédben nem lévén polemikus rész, kevéssé hordja magán a reformáczió korának bélyegét. De a szent idô és a tárgy nem is ad alkalmat a róm. kath. egyházzal való hitvitára.

Az apollinaristák, manichaeusok, és valentinianusok ellen meg úgy is kikel a szerzô. A dispositio és fôbb gondolatok, valamint a bibliai idézetek latin nyelven is közölve vannak. Ez még a XVIII. századbeli egyházi szónokoknál is szokásban volt. A nyomtatott szöveg kiadója, úgy látszik, a magyar nyelvû idézeteket is Károlyi Gáspár fordítása szerint igazítgatta.

Személyi és helyi vonatkozás nincs több a beszédben, minthogy a szónok már egy évvel elôbb is e tárgyról szólott a következô fôtétel szerint: Divinitas filii dei certis et immortis argumentis demonstratur.

Nagy kár, hogy a beszédet eredeti alakjában nem bírjuk. Így átalakítva sokat veszített értékébôl. Perlaky László szerzôsége mellett tanuskodik az a körülmény, hogy az ezekkel együtt a család birtokában ôrzött késôbbi beszédek, már a XVII. századbeliek is, teljesen magukon viselik a hitelesség bélyegeit. És így az állítólagos XVI. századbeli két beszéd hitelességében is megbízhatunk. «

b) Perlaky István (1574.)
 

Perlaky István nevét és korát is csupán a föntebbi gyûjteményben foglalt egyházi beszéd ôrizte meg, a melynek végén az 1574. évszám jelzi a beszéd írásának idejét. A szerzô csak annyit mond magáról a beszédben, hogy „ennek a kis ecclesiának és keresztyén gyülekezetnek méltatlan lelkipásztora”. De már azt sem állapíthatjuk meg, melyik volt e kis ecclesia.

Az eredeti írásmódot és a szentírásbeli helyeknek a XVI. század nyelvén való idézését e beszédben is fájdalommal kell nélkülöznünk. A kiadó ez utóbbiakat Ká-rolyi fordítása szerint vette fel. Csak néhol találunk Károlyitól eltérô kifejezéseket, mint: „Ô e világ bûneinek elvivô báránya”. Ján. 1, 29.

A beszéd Advent I. vasárnapjára a rendes perikopa felett készült és oly hosszú, hogy kettônek beválnék.

Elsôben hét sûrû oldalon az evangéliomot magyarázza, részletesen szólván már itt is több tárgyról, mint „öt drága lelki utak, melyek által édes üdvözítônkhöz juthatunk”, nevezetesen 1. per examen vitae, 2. per deprecationem culpae, 3. per studium novae obedientiae, 4. per gartiarum actionem, 5. per fidelem precationem. Ugyanitt még a tulajdonképeni théma elôtt szól „Istennek négy külömb-külömbféle hozzánk való eljövetelérôl”, úgymint: 1. adventus carnis, 2. adventus humiliationis, 3. adventus in mortem, 4. adventus majestis sive gloriae. Mindezt részletesebben is kifejti és körülírja. Még azután külön emlékezik az „adventi napról”, mely 1. dies gratiarum actionis, 2. dies praeparatoria.

Ezután jön csak a tulajdonképpeni thema, mely ilyenül is van jelezve: Qumodo venit ad nos Filius Dei? Ezt azután öt részben tárgyalja: I. Venit ut rex, II. venit ut noster, III. venit ut justus, IV. venit ut salvator, V. venit ut pauper. De itt már kifogy az idôbôl s bôvebben, alrészekkel, csak az I. és II. részt tárgyalja, a többivel röviden bánik el.

A jelzett aránytalanság mellett azonban a szerzô igen szépen és logikusan tárgyal. Elôadásában van élénkség és szónoki erô. Például, hogy Jézus alázatosságát kiemelje, történeti példákban ilyen ellentéteket használ: „Régenten Casius császár az ô szekerét negyven elefántokkal vontatta vala. Solester, Aegyptomnak királya minden esztendôben egyszer szekerét négy koronás királyokkal vontatja vala. Aurelianus király hintóját szarvasok vonják vala. Antoninus császárét oroszlányok s császári méltóságukat mind ezek így mutatják vala. Ime pedig az Izraelnek királya és az egész világnak ura, mint egy csúf, szamár háton ülve mégyen be Jeruzsálembe és királyságát csak ilyen alávaló készülettel mutatja vala”.

Némileg, de csak általánosságban jellemzik a kort, melyben a beszéd elmondatott, ezek a kifejezések: „A könyörgéshez kell folyamodnunk. Mert mennyi veszedelmek láttatnak torka tátva reánk jönni? Hallattatnak iszonyú tévelgések, üldözések és visszavonások. Maga az Isten kivont fegyverrel áll fölöttünk, hogy haddal, döghalállal és éhséggel megemésztessünk. Mutasd meg: kiben van most a tökéletes hit? Kiben van most a kegyes és tiszta élet? az buzgó istentisztelet? Ha meg kell mondanom még ugyan nagy gyülekezetben is alig találsz majd tizet is. Sírva kiálthatjuk tehát Policarpusnak im ez szavát mondván: „Ah, Domine, in quae nos reservasti tempora!”

A protestáns egyházi fegyelmet illetôleg jellemzô a beszédnek ez a része: Készüljetek ez napokban szerelmes hallgatóim isten fiának szentséges születése innepe napjára. De mivel? … Böjtöléssel, de nem amaz pápás képmutató, étellel és itallal együtt járó böjtöléssel. Erre nézve immár az istennek anyaszentegyháza én általam megtilt mai napon tôletek menyegzô szerzést és minden lakodalmazást, torok és hastöltést, tánczot és ezekhez hasonló hiábavalóságokat stb.”

Ôszintén sajnálhatjuk, hogy a szónoknak kis ecclesiája a hadak és fegyver miatt ily rettegésben van, arra enged következtetni, hogy Perlaky István lakhelyét Zala megyében, talán a Zrinyiek birtokain vagy Somogy megye valamelyik kis falujában kereshetjük, mely helyek a török útjában lévén, a hadi portyázások ott napirenden voltak. «

 

c) Perlaky Dömjén (1580.)
 
A XVI. századból még egy Perlaky nevét ismerjük, de ennél azután nem is igen többet.

Fraknói Vilmos „A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században” czímû munkájában (a 137. lapon) említi Perlagi Dömjént, ki 1580 körül Német-Lipcsén, Liptó megyében tanító volt. Ez iskolának azon kori történetébôl tudjuk azt, hogy Illésházy István az iskola mellett fennállott convictusnak földeket adományozott.

Fraknói ez adatokat különben Rezik „Gymnasiologia” czímû munkája után közli.

A Perlagi nevet, azt hiszem, egynek vehetjük a Perlakival. Annyiból volna ez adat érdekes, hogy e szerint Felsô-Magyarországon is éltek már a XVI. században Perlakyak. «
III. A XVII. században élt Perlakyak.
 
a) Perlaky György surdi és légrádi lelkész (1646—1659).
 

A dunántúli egyházkerületben mindenkor oly kiváló helyet elfoglalt Perlakyak törzsatyja az elôbb említetteknél annyiban ismertebb, hogy a tôle való közvetlen leszármazás igazolására már megbízhatóbb adataink vannak.

Származási helyét és közelebbi életviszonyait Perlaky Györgynek sem tudjuk megjelölni. De kétségtelen az, hogy 1646-ban augusztus 13-án a büki zsinaton avatott lelkészszé, a mikor is a somogymegyei surdi gyülekezetbe volt meghivása.

Szokásban volt a csepregi colloquium ideje óta 1647-ig, hogy a dunántúli kerületben felavatott vagy itt hivatalt vállalt lelkészek sajátkezûleg beírták nevöket egy könyvbe azon névsor után, melynek elején Reczés János, Tokoics György és más a Formula Concordiae mellett buzgólkodó lelkészek állanak. Ez a kötelezettség onnan vette eredetét, hogy gróf Nádasdy Ferencz 1591 óta csak oly papokat tûrt meg több vármegyére kiterjedô uradalmában, kik a Formula Concordiae nevû symbolikus könyvünk hû követésére aláírásukkal kötelezték magokat. Perlaky György a 432-ik sorszám alatt jegyezte nevét a Bükön tartott zsinat alkalmával.

A Perlakyak praedikácziógyûjteményében Györgynek is van egy beszéde ezen jelzéssel: Scribebat Georgius Perlaky concionator surdiensis in domo parochiali Augusti 16. anno 1656”. Ugyanezen évben Dávid nevû fia is született Surdon. Tehát mint javakorabeli férfiú tölté napjait a surdi paplakon. A surdi gyülekezet történetében Szalóky Elek mint a surdiak elsô ismert nevû lelkészét említi Perlaky Györgyöt, ki itt 1659-ban is hivatalban volt.

Az lehet már most a kérdés, vajjon Perlaky 1646-tól 1659-ig szakadatlanul Surdon lelkészkedett-e?

Schmal és Hrabovszky egy századdal ezelôtt élt történetíróink szerint Perlaky György Légrádon is volt lelkész, a hova Sajó-Gömörrôl jött. Nem tartom lehetetlennek gömörmegyei szereplését sem, mert fia Dunántúlról szinte Gömörbe került fel, talán éppen már a régebbi összeköttetés alapján. Csak azt nem tudjuk, hogy gömöri és légrádi lelkészkedését mely idôre kell tennünk.

Abból a körülménybôl, hogy fiát Sopronban taníttatja, azt kell következtetnünk, hogy öreg napjait is itt a Dunántúl töltötte, talán Légrádon.

Dömötöri György Tübingenben tanuló theologus 1666-ban egy értekezésében a gyôri jezsuitákkal vitázván, midôn a magyarhoni kiváló tudományú evangélikus papokat akarja felsorolni, a dunántúliak közül a soproni és kôszegi lelkészek mellett a légrádit is említi. Igen valószínû, hogy ez a dicséret a Légrádon is lelkészkedett Perlakyt illeti.

Említett egyházi beszéde szentháromság ünnepe utáni 10-ik vasárnapra van írva. 14 sûrû oldalra terjed. Az elsô részben Jézus siralmáról, a másodikban Jeruzsálem pusztulásáról szól. Ez utóbbit Josephus után igen részletesen adja elô s élénk színekkel festi a végsô inségre jutott zsidók sorsát.

Vannak a beszédben régies szavak és kifejezések, mint: igenest, ismeglen, kiczin, életesház, nömös Idvezítônk. A poklot kénköves büdös tömlöcznek mondja. Az alkalmatos „üdô” megbecsülésére ekként int: Akki nyáron nem takar, télen bánkódik az ollyatén ember.” (32. lapon). «

b) I. Perlaky Dávid eperjesi, sajógömöri és osgyáni lelkész (1656—1719.)
 

Az elôbbi György fia Surdon született 1656-ban. A protestáns lelkészeknek és tanároknak Pozsonyba való megidéztetéséig, míg a soproni iskolát is el nem vették, itt tanult. Kövesdy Pál és Unger Mihály voltak a tanárai.

A mint Gyôrött az 1681. évi soproni országgyûlés után az evangelikusoknak régi híres iskolája megnyílott, ennek vezetésére ide hivatott. De gyôri tanársága rövid ideig tartó volt. Már 1683-ban távoznia kellett innen. Úgy látszik eme fontos véghelyen a törvény világos szavai sem adtak még kellô biztosítékot az evang. egyháznak a gyôri r. kath. püspök hatalmaskodásával szemben.

Gyôrbôl Eperjesre távozott, a hol 1684-ben találkozunk vele az egyik magyar lelkészi állomáson. A lelkészi hivatala ez év márczius 21-én avattatott föl. Eperjesnek ekkor Perlakyn kívül volt még egy magyar, egy tót és két német lelkésze. A városi számadó könyv szerint Perlaky részére 1684-ben összesen 212 frt. 04 denár fizettetett ki lelkészi járandósága czímén. Schmal szerint eredményesen, a gyülekezet lelki hasznára viselte hivatalát.

Eperjesrôl, ha elôbb el nem távozott, akkor 1688-ban kellett menekülnie, mikor a róm. kathlolikusokból alakított városi tanács aug. 24-én az evang. lelkészeket a város határából kiûzte. Az eperjesi vésztörvényszék és a borzalmas mészárlások napjaiban 1687-ben Perlaky magyar kollégája, Lipóczi Miklós említtetik, mint a ki Keczer Andrást a vérpadra kisérte. De valószínû, hogy Perlaky is még Eperjesen élte át e borzalmas napokat.

Eperjes után Sajó-Gömörben foglalt el lelkészi állást 1690-ben és 16 éven át itt szolgálta egyházát. 1706-ban Ostyánba hivatott, a kurucz háborúk utolsó éveit itt élte át és késô vénségben itt halt meg. A Perlakyak prédikácziógyûjteményében van egy beszéde, melyet Ostyánban 1719-ben írt. Tehát ekkor még életben volt és Ostyánban legalább is 13 évet töltött. A reánk maradt ismert adatokkal így mi csak 63 éves koráig tudjuk életfolyamát figyelemmel kisérni.

Erélyességéért és nagy magyarságáért Schmal András, mult századbeli történetíró, a ki ez erényekkel, úgy látszik, nem igen rokonszenvez, ily szavakkal jellemzi: „Vir a natura fortis et quod multis actionibus testatus est, a more Scytharum non alienus.” Legalább hát eme sok actióból hagyott volna néhányat emlékezetben. De sajnos, igen szûkszavú.

Felesége Hunnius Katalin volt. Talán a magyarok elôtt is ismeretes Hunnius Egyed (†1603) és Hunnius Miklós (†1643) wittembergi tanárok családjából. Mindkettônek munkáiból fordítottak ôseink magyarra, elôadásaikat hallgatták s velök irodalmi összeköttetésben állottak. Így nem lehetetlen, hogy a Hunniusok leányát vagy unokáját is behozták magyar feleségnek.

Perlaky Dávid fia volt József, a dunántúli püspök, János, gergelyi lelkész és az alább említendô Dániel is valószinûleg is tôle származik.

A beszédgyûjteményben egy újév utáni vasárnapra készült beszéd foglaltatik, melynek szövege: Jézus szüleinek a gyermekkel Egyptomba való futása. Themája pedig: Dulcissimum exulantium omnium solamen. A számüzetésben élôk vigaszáról szólani nagyon is illetékes vol Perlaky, a ki Gyôrbôl és Eperjesrôl is úgy üzetett el s bizonyára Ostyánban a beszéd elmondásakor sem élvezte még a kellô biztonságot.

A beszéd logikus, tudós elmének és nem közönséges szónoki talentumnak munkája. Igen szép, épületes prédikáczió. Élénk elôadás, találó példák, szellemes fordulatok, szónoki erô és lendület adnak neki magasabb értéket.

A beszéd alkalmazásában a számkivetésben bujdosó és nyomorgó híveket vigasztalja és bátorítja, a mi a gyülekezet akkori viszonyaira nézve jellemzô.

„Keresztyén embertársam, — úgymond – vessed Istenben reménységedet és ô tégedet eltáplál. Ha te is a te kicsinyiddel Egyptomba kellessél futnod: jó reménységben légy, mert meghallgatja Isten az kicsindedeknek sirásokat. Ha te is számkivetésre kénszerítetöl menni, házadból és országodból kiûzelel, azt gondold meg, hogy az Isten bizonyos üdôt rendelt te néked, az melyen ismét visszamenj és azt mondják tenéked: surge it redi viator! Heródes szörnyû halállal halt meg. Mindnyájatoknak valakik az igaz körösztényi hütöt üldözik, így lészen dolgok.” Stb.

Ôs is elsajátította már a felvidéki ember azon szokását, hogy szeret kicsinyítô képzôkkel beszélni. Gyermekek helyett következetesen azt mondja: „aprócskák”, „ládácska” stb.

Forrást is használt. Erre mutat a beszédben ez a megjegyzés: „Vide in Autore.” «

c) I. Perlaky János, nemespátrói lelkész. (1703.)
 

A XVII. században élt Perlakyakhoz számítjuk Perlaky Jánost is, habár élete már a XVIII. századra is átnyúlik. Valószinûleg Györgynek fia és Dávid fivére, a kinek egy 1703-ban szeptember 1-én Nemes-Pátrón irott egyházi beszéde maradt fenn a többször említett gyûjteményben. E szerint ô is, mint Perlaky György Somogy megyében lelkészkedett, nem messze Surdhoz. Egyéb életviszonyai, sajnos, ismeretlenek elôttünk.

Fennmaradt egyházi beszéde a szentháromság ünnepe után való 13-ik vasárnapra iratott. Szól benne: de summa legis et samaritano. Három részre osztja beszédét, de a harmadik részt más idôre hagyja, mivelhogy hosszú volna. Az elsô rész tárgya az igaz boldogság és pedig triplex beatitudo, ú. m. mundana, philosophica, és theologica. A theologiai boldogság nem egyéb mint Krisztus látása. Ez is négyféle: typica, corporalis, spiritualis és mixta. Ilyen alfelosztásokkal szerzô túlságig megy a részletezésben. A II. részben szól: de lagis perfectione.

S itt azon evangeliomi elvet fejtegeti, hogy senki maga jó cselekedetibôl ne várja az üdvösséget. E részben hiányzik a gyakorlati alkalmazás. Kevébbé épületes, száraz, dogmatikus tartalmú beszéd.

Híveit (a 45. lapon) boldogoknak mondja azokkal szemben, a kiknek lelkipásztoruk nincsen. Ebbôl azt következtethetjük, hogy Nemes-Pátró vidékén is és általában Somogyban ez idôben több nyáj lehetett pásztor nélkül.

A predikáczióban meg van hagyva több szónál a régies írásmód, mint: kinchet, chak, chuda chomó sat.

Szerzô a „tárgy” szót nem ismeri. Az objectum nála ellenvetés, az organum eszköz, a medium közben való vetés.

A beszéd stílusát jellemzik az ilyenféle mondatok: Nagy bökkenôje kerül itt elô a bölcsességnek (39. lap). Krisztus az apostoloknak fejekbe veri, hogy az törvényt senki be nem töltheti (39. lap). Nem kell itten sokat disputálnunk, midôn minden paraszt ember megértheti (48. I.). Sat. «

IV. A XVIII. században élt Perlakyak.
a) Perlaky J. Dániel, eperjesi theologus (1710).
 
A XVIII. századbeli Perlakyak sorát egy eperjesi ifjú theologus nyitja meg. Róla csak egy 1710-ben nyomtatásban megjelent alkalmi vers alapján szólhatunk, mely a nemzeti múzeum tulajdona. Majláth Béla közölte a Magyar könyvszemle 1891. évfolyamában (69-72 lapon.)

Ezen egylevelû nyomtatványon a szerzô így jelöli meg magát: „Eperjesi Col. egyik tagja J. Daniel Perlakí SS. theol. tanulója.”

A versbôl azt lehet következtetnünk, hogy ifjú theologusunk özvegy Váradi Mihályné Máriássi Zsuzsannának Mihály nevû fia mellett nevelôsködött Eperjesen

A Váradi család lakóhelye pedig Kassa volt, mert Perlaky azt kivánja növendékének, hogy Kassa város hasznára éljen hosszú életet. Az ifjú nagy tisztelettel és hódoló elismeréssel szól a családról. Az özvegyet hitbuzgó kegyes nônek jellemzi, a ki vallásában nem nézett e világra s a kisértések között is állhatatos híve maradt egyházának.

Perlaky ezt az alkalmi verset üdvözletül írta az özvegynek születésnapjára 1710-ben. A nyomtatás helye nincs megjelölve.

Teljes czíme: Zöldellô Laurus, melly 1710. esztendôben, Böjt-elô Havának 19. napján Tekintetes és Nemzetes Mariassi Susanna A’ Néhai Tekintetes és Nemzetes Váradi Mihály uram Megmaradott özvegyének születése napján Sok búbánat ’s fáradság keretében zuzmarázos fergetegi közt, ’a kegyelem napjának kivánt szép sugáritól érdekeltetvén, szüntelen ékesen zöldellik. Anno quo Drága MárIásI SVsánnának, fényes CsILLagJa ragyogJon.”

A versfôkben e szavak olvashatók: Máriássi Susanna élljen sokáig.

A verset, melyet a Könyvszemle is érdemesnek tartott a közlésre, családtörténeti nevezetességénél fogva szintén közöljük. Mint a kuruczvilág diákköltészetének egyik terméke is figyelmet érdemel.
Még eddig Musám volt nagy hallgatásban,
És pennámat nem mártottam téntámban,
Mostan pedig már kezdek ez írásban
Szólni valóban.
A Laurus szüntelen zöldellik szépen,
Zöldelni nem szûnik Ôsszel és Télben,
Szélvész nékie nem árthat semmiben,
Meg marad éppen.
Régenten azért ágaiból ennek
Érdemért koszorút készítettenek
Jeles tselekedetû embereknek
Híréért neveknek.
Illy móddal: hogy mint az hervadhatatlan,
Ugy Ô hirek nevek most ’s mind untalan
A’ ditséretben légyen múlhatatlan,
Sôt halhatatlan.
A Zöldellô Laurust Encomiumban
Hogy tettem: azzal mutatni akartam,
Köttetni méltán lehet Laurust mostan
Egy koszorúban.
Susannanak, melly Mariasi neve,
Kegyes virtusokban tselekedete
Nagyságos: azért hogy Laurust elvegye,
Megédemlette.
Számlálni minden jó tselekedetit
Nem fogom, mellyel ékesítte éltit,
Égig magasztalta emlékezetit,
Elvészi érdemit.
Im lelkére nézve állandó vala,
Vallásában nem nézett e világra,
Figyelmezett tsak Istene szavára
S igazságára.
Sokszor az ördögnek erôs ereje
Indult fulánkos szurással ellene.
Nem sérthette meg a kegyetlen szele,
Isten volt vele.
Volt szomorúság sokszor ’s fekete gyász
Reád tódulva, de az Isten vigyáz,
Nem engedi, hogy ártson hamis vadász,
Azért oltalmaz.
Szintén innen tetszik oltalmazása ,
Midôn nevednek napját érni adta,
Szeretetit ezzel hozzád mutatta,
Hogy rád virrasztá.
Az uri nevednek tündöklô napja
Terjedjen messzére mint pálmák ága,
Ragyogjon holtig örömed tsillaga
Légyen bô árja.
Ne árthasson az ellenség fegyvere,
Ne juss mint egyebek, számkivetésre,
Isten ellenségidet mind leverje
Ô erejekbe.
Nyujtsa áldását is kedves Fiadra,
A’ Tekintetes Váradi Mihályra
Kegyes virtusoknak hû gyakorlójára
S tanulójára.
Adgyon elômentet Isten nékie
Az hív tanulásban szerentséltesse,
Attyafiainak nagy örömökre
Éltét terjessze.
Éljen hosszú éltet maga javára
És a nemes Kassa város hasznára.
Eklésiának gyarapítására
S maradására.
Lélek vidító im e tsemetéje,
Váradi Mihály, kedves szeme fénye
Éljen és anyja neve sok innepje
Napját érhesse.
Légyen Istennek ortzája fordítva
Reá s ellenségét róla hárítsa,
Szent utaira ôtet tanítsa
S megoltalmazza.
Illyen Nemzetnek Nemzetes Gyökere
Gyümöltsözzön Országunk örömére,
Nemzetes Váradi s Márássi vére
Hasznos szükségre.
Éltében rettegô mondás s félelem
Ne érje Susanna szivét véletlen,
Fején és jószágán Isteni kegyelem
Légyen figyelem.
Nagy Istenem, im e kegyes Asszonynak
Légy oltalmazója Úri házának,
Boldog tsillagi holtig ragyogjanak
                                         E Susannának.
Sokáig élvén, osztán a mennyégben
Juthasson e völgybôl boldog örömben
Sok kar angyaloknak boldog seregekben
Istent ditsérjen.
Ez a verselô ifjú theologus legnagyobb valószi-nûséggel a fentebbi Perlaky Dávid eperjesi s utóbb osgyáni lelkésznek volt a fia. Hogy iskoláinak elvégzése után mi sorsa lett, merre lelkészkedett: arról, sajnos, nincsen semmiféle adatunk. «
b) Perlaky József püspök, nemeskéri lelkész (1701—1749).
 

Sajó-Gömörben született 1701-ben Perlaky Dávid és Hunnius Katalin szülôktôl. Tanult Osgyánban Áldási (Benedicti) Pál, Csetneken Fabritius András, Beszterczebányán Simonides Pál és Sopronban Deccard János tanárok vezetése alatt. Ezen kívül a gyôri iskolának is volt növendéke s Erdélyben Dániel Zsigmond házánál nevelôsködött.

Mint 24 éves ifjú ment ki külföldre, hol a wittembergi egyetem hallgatói közé 1725. okt. 28-án vétetett fel. Több mint 3 évet töltött itt a híres Wernsdorf, Schoerer stb. tanárokat hallgatva. Ugyanitt Wittenbergben avattatott fel lelkésznek is 1729. május 16-án, mivel itthon a dunántúliaknak nem volt püspökük. Ekkor haza jövén a gyôri iskola igazgatója, a jeles Tomka-Szászky és a tudós Torkos András lelkész mellett a conrectori és diaconusi (segédtanár és segédlelkész) tisztet viselte.

Gyôrrôl Nemeskérre, a sopronmegyei articularis helyre hívták lelkésznek 1731-ben. Már a következô 1732. évben az a lesujtó csapás érte itt ôt és egyházát, hogy Zinzendorf Lajos gyôri püspök 1732-ben január 31-én ezen articularis helynek régi evang. templomát a világi hatóság közbejöttével elvetette. Perlaky buzgalmának volt köszönhetô, hogy a nemeskériek 6 hónap alatt egy más egészen új templomot építettek.

Az egyházkerületben már mint lelkész is nagy tekintélylyel bírt és több erélyes fellépésével tette magát emlékezetessé. A hallei pietismus szellemében munkálkodó jeles pietista papok: Bárány György, Vásonyi Márton, S. Szabó János és a többiek ellen ô szenvedélyes harczot indított. Midôn 1742-ben püspökké választották (e hivatalnak 70 évi szüneteltetése után) Tóth Sipkovics János téthi lelkészt, Perlaky ôt pietusmussal, syncretismussal és a kálvinistákkal felettébb való barátkozása miatt kryptocalvinismussal vádolta s még a beiktatása elôtti napon is tiltakozott Vadosfán a választás ellen. Szemére vetik, hogy késôbb is contempim csak per „szegény Tóth János” nyilatkozott e különben jeles püspökünkrôl, a kinek székébe 4 év mulva azután ô jutott bele mint közvetlen utód.

Püspökké az 1746. évi április 23-án Nemes-Dömölkön tartott kerületi gyûlésen választatott meg három más jelölttel szemben. De az ô kormányzása sem lehetett zavartalan. Heves támadást intézett ellene Balogh Ádám, jeles várpalotai pap (késôbb szintén püspök.) A leendô utódoknak az elôdökkel folytatott eme harcza nem szép fényt vet a vezérekre.

Balogh 1747-ben, mivel Téthre a meghívó levél elfogadása után elmenni nem akart, felelôsségre vonatott, de sem az esperesség, sem a püspök idézésére nem jelent meg. E helyett egy hosszú és érdekes védôiratban mentegette eljárását. Sôt Perlaky püspök ellen fordítja a vádat, azt mondja: ô az oka visszalépésének és hatalmaskodást, kötelességmulasztást stb. vet szemére. E támadással szemben azonban elégtételt adott az egyházkerület Perlakynak, mert Balogh eljárása felett rosszallását fejezte ki s püspökének bizalmat szavazott.

Még ha nem fejthetett volna is ki oly tevékenységet hivatalában, a milyent akart, teljes mentségére szolgált súlyos lábbaja, mely miatt fürdôket kellett látogatnia s korán ágyba dôlt. 1748-ban a gyôri esperességben akarván egyházlátogatást végezni, Téthen a betegség oly annyira erôt vett rajta, hogy vissza kellett térnie Nemeskérre. Majd azután egy bécsi orvos által is félévig gyógyíttatta magát, de eredménytelenül. Igen korán, 48 éves korában, püspökségének harmadik évében 1749. október 30-án fejezte be szenvedésteljes életét. A lelkészi hivatalra összesen csak három jelöltet avatott fel.

Kortársai nagy dicsérettel nyilatkoznak róla. Így Miskey Ádám kemenesaljai esperes igen fájlalja, hogy a püspök oly korán meghalt; kiemeli vallásos buzgalmát, a héber, görög és latin nyelvben való teljes jártasságát, valamint az egyház rendetlenkedô szolgái iránt tartott szigorát.

Schmal is tevékeny, a püspökségre alkalmas és tekintélyét fentartani tudó férfiúnak ismerte.  Csak azt fájlalja benne, hogy a német és tót nyelvet – mint ô ezt személyes tapasztalásból mondhatja – nem értette és idegenkedett azoktól, a ki e nyelveken bármily elegancziával társalogtak is. De azzal enyhíti ítéletét, hogy ez már szokásuk a magyaroknak. Bizonyosan Perlaky atyjánál Dávidnál is ezt a nagy magyarságot érti Schmal a „Scytharum mores” alatt. Különben nehezen tehetô fel eme püspökünkrôl, hogy a német nyelvet nem értette volna, midôn három évet töltött Wittenbergben. Legfeljebb az lehet a dologban, hogy nem szívesen és nem valami nagy elegancziával beszélt.

Nyomtatásban a következôk maradtak fel utána:

1. Zsankó Boldizsár úrnak özvegyen maradott párjának Kisfaludy asszonynak illendô halotti pompával való megtiszteltetése (Eszter II. 16. 17. szerint). 2. Seregély Péter kedves párjának Kis Judith asszonynak utolsó tisztessége megadattatásának oszlopa (Zsolt. 112, 6. szerint). 3. „Menynek és földnek nemes teremtôje” kezdetû egyházi ének a Graduálban 234. sz. a. 4. Templomi imák a Horváth Sámuel által 1799. Gyôrött kiadott imádságos könyvben. 5. A Perlakyak prédikácziós gyûjteményében három egyházi beszéd, melyeket 1737., 1744. és 1747-ben írt és mondott el Nemeskéren.

Kéziratban Hrabovszky György gyûjteményében megvoltak s a soproni lyc. könyvtárában részben még ma is megvannak: 1. Új esztendei áldás versekben 1741. 2. A n.-dömölki templom felszentelése alkalmával mondott versei 1744. 3. Eredeti levelei. 4. Öt esztendôre való prédikácziói 5 kötetben.

Családi életérôl keveset tudunk. Neje Matkovits Éva volt, kitôl két leánya maradt: Zsuzsanna és Judith. Perlaky József tehát férfi ágon nem növelte tovább az ároni ház családfáját. A pápai ref. anyakönyvben és Perlaky Zsuzsanna mint Patonay Sámuel neje említtetik, kinek 1740. évi aug. 22-én született fia Sámuel nevet nyert a keresztségben. Lehet, hogy ez a püspök leánya. Judith nevû leánya 1802-ben még élt mint özvegy Nemes-Dömölkön, a mikor ôt Perlaky Dávid esperestôl, mint unokatestvérétôl búcsúztatja Zigán János högyészi lelkész. «
c) II. Perlaky János, gergelyi lelkész, egyházkerületi fôjegyzô (1703—1763).
 

Perlaky Dávidnak és Hunnius Katalinnak második fia, Józsefnek, a püspöknek testvéröcscse. Sajó-Gömörben született 1703-ban. Bátyjával együtt ez is visszakerült Dunántúlra. Tanulmányainak befejezése után 1732-ben Csetneken Antoni Sámuel által avattatott fel lelkészszé, a mikor a vasmegyei Szergénybe volt meghívása. Elôzetesen már Karakó-Szörcsökön is szolgálta az egyházat, valószinûleg mint tanító. A Perlakyak prédikácziós gyûjteményében foglalt halotti beszédét ez utóbbi helyen írta 1730. decz. 7.

Szergényben egy esztendôt sem tölthetett, mert a többi vasmegyei lelkészszel együtt Zinzendorf Lajos gyôri püspök által ô is elûzetett állomásáról. 1733-ban Gergelyibe hívták. Mint a kerület egyik tekintélyes lelkészét érte itt az a kitüntetés, hogy Tóth János püspök a hosszú egyházlátogatási körútban kifáradva a még hátralevô egyházak visitatióját reábízta.

A püspök halála után pedig 1746-ban ennek lelkész utódjául Téthre választatott meg. Ezt a cserét csak habozás után s fôként bátyjának biztatására fogadta el. Mint téthi lelkésznek része volt azon irodalmi vállalkozásban, melyet Fábri Gergely püspök 1750-ben jún. 18-án Felpéczen kezdeményezett. Perlakyra itt a református egyház ellen irandó polemikának elkészítése bizatott.

Még ezen 1750-ik év november havában visszament Téthrôl Gergelyibe. Fábri Gergely püspöknek királyi rendeletre történt hivatalvesztése után a Wittnyédy János felügyelô elnöklete alatt 1754-ben Téthen tartott kerületi gyûlés alkalmával Perlaky János negyedmagával a püspöki hivatalra jelöltetett, de a nála idôsebb Németh Sámuel gyôri esperes választatott meg. Az egyházkerületi fôjegyzôség már négy évvel elôbb Perlakyra ruháztatván, ez évben N.-Dömölkön letette az esküt s hivatalában ünnepélyesen megerôsíttetett.

1756-ban szintén a hivatalos püspökjelöltek között szerepel. De a felügyelô most meg fiatalabb erôt óhajtván e tisztségre, Bárány János felpéczi pap választatott meg. A beteg Bárány püspököt többször helyettesíté a lelkészjelöltek vizsgálatán. Mint egyik censor jelen volt saját fiának, Gábornak papi vizsgáján is 1757. jún. 26-án.

Bárány János temetésén 1758-ban az egyik halotti beszédet ô mondta Dániel XII, 13 felett. A püspökségre újból candidáltatott, de ôt és Miskeyt Wittnyédi felügyelô öregnek tartván, helyökbe fiatal jelölteket vett fel.

Meghalt 1763-ban máj. 27-én. Elsô nejétôl Bencsik Máriától Gábor és második nejétôl Jósa Judittól Dávid nevû jeles fiai születtek, kik a papi pályán mûködtek. Ezeken kívül még egy József nevû fia is volt és három leánya: Zsuzsanna, Erzsébet (Ferencsik Ádámné) és Krisztina (Lászlóné).

A többször idézett prédikáczió-gyûjteményben szintén van egy beszéde, mely igazán mintaszerû példánya a kis gyermek halálára mondandó halotti beszédeknek. Themája: De praematuro, attamen beato parvulorum obitu quid docet spiritus Dei? Arányos, szép felosztása, logikus menete, meggyôzô érvei, úgy a bibliából, mint Plato, Seneca és Cicero mûveibôl vett találó idézetei elsôrendû, kiváló szónoknak tüntetik fel Perlaky Jánost, ki csak 27 éves volt még, midôn e beszédet készítette. A XVIII. századbeli egyházi szónokok szokása szerint ô is használ még latin idézeteket s a themát és részeket szintén elmondja latin nyelven is. Kár, hogy kiváló logikai képzettségének több emlékét nem hagyta reánk. «

d) I. Perlaky Gábor, püspök, nemesdömölki lelkész (1732—1786).
 

Az elébbi Perlaky János és Bencsik Mária szülôktôl született 1732. márcz. 16-án Gergelyiben. Középiskolai tanulmányait Sopronban és Pozsonyban végezte. Ez utóbbi helyen a jeles Szászky-Tomka János is tanára volt. Külföldre 1754-ben ment ki s itt Helmstädtben két évet, Tübingenben egy évet töltött.

A három évi egyetemi tanulmány útjáról hazatérô nagyreményû candidatust várva várták itthon. Bárány János, a beteges püspök, a jeles ifjút saját édes atyja, az ekkor már sír szélén álló Bárány György, híres pietista író, tolnai fôesperes és sár-szent-lôrinczi lelkész mellé szánta segédnek. Az ifjú pap felavatása Felpéczen 1757 június 26-án vasárnapi napon nagy közönség jelenlétében fényes ünnepélyességgel ment végbe. Jelen volt a boldog édes apa is.

Az ifjú Perlaky Szent-Lôriczre sietve az öreg Bárányt még életben találta ugyan, de már csak haldokolva. A következô vasárnapon el is temették a nagy papot, kinek Perlaky lett minden tekintetben méltó utódja. Azonban csak nyolcz évet töltött itt ezen elôkelô népes tolnamegyei gyülekezetben.

1765-ben Nemes-Dömölkre hívták meg közelebbre a szülôföldhöz, a Gergelyibe távozó öreg Miskey Ádám esperes helyébe. Már ez év október havában, jóllehet a kemenesaljai egyházmegyében új ember volt, mégis alesperessé választották. Balogh Ádám halála után pedig 1771 évi május 9-én a püspöki hivatalra is ôt emelte a közbizalom Bárány István varsádi és Vidos Imre kertai lelkészekkel, mint ellenjelöltekkel szemben. Perlaky ekkor még csak 39 éves volt.

Az ô püspökségének idejére esik egyházaink hamvainkból való feléledése. II. Józsefnek 1781-ben kiadott türelmi rendelete a dunántúli kerületben összesen csak 50 anyagyülekezetet talált életben. És az ô tizenöt évre terjedô püspöksége alatt gyülekezeteink száma 126-ra szaporodott. Nagyobbrészt személyesen és részben megbizottai által 76 új templomot avatott fel. És Ráth Mátyás szerint az általa felavatott lelkészek száma is 87 volt.

„Már csak ebbôl látható — mondja róla Pálfy József — mily roppant tevékenységre volt ezen férfiúnak szüksége. Három évek alatt ennyi új egyházat rendezni, azokat lelkészekkel s tanítókkal ellátni s az itt felmerült ezerféle bajokat elintézni, egy maga, világi felügyelôk s esperesek segítsége nélkül: ehhez óriási munkásság kivántatott. S Perlaky mindenütt ott volt személyesen, a hol buzdításra, tanácsra és lelkesítésre volt szükség.

Wittnyédi János halála után nagy küzdelmébe került Perlakynak, míg Matkovich Pál, az új egyházkerületi felügyelô megválasztása miatt elkeseredett világi urainkat megnyugtathatta. Matkovich Pál éppen Perlakynak és a soproniaknak ajánlatára vétetett fel a jelöltek közé. S midôn Felpéczen 1781. november 1-én csakugyan Matkovichnak jutott a szavazatok többsége, sokan az „interessata electio” ellen hangosan tiltakozva elhagyták a gyülést és báró Zay Péter egyetemes felügyelôhöz folyamodtak panaszukkal. Perlakynak az egyetemes felügyelô levelére adott válasza ezt teljesen megnyugtatta s a választás érvényben maradt. Perlaky jelöltje jól is bevált a felügyelôi széken. Matkovich kiváló buzgalmú munkás és erélyes vezetôje volt az egyházkerületnek 42 éven át.

Kortársa, Ráth Mátyás különösen kiemeli Perlaky Gábornak messzelátó eszét, önálló gondolkodását, nagy tudományát, serény munkásságát, erélyét és bátorságát. Különféle egyházi ügyekben II. József elôtt is kétszer jelent meg kihallgatáson.

Kis János püspök kiadott emlékezéseiben Perlaky Gábort, kinek utóbb mind a nemes-dömölki lelkészségben mind a püspökségben utója lett, e szavakkal jellemzi: „Hivatalban elôdeim között többen tüntek ki érdemmel s jó hírrel; de egy sem oly mértékben, mint Perlaky Gábor superintendens, ki Szent-Lôrinczrôl fiatal korában hivatott s 1785-ben meghalt s kinek emlékezete még Dömölkre menésemkor is a tájékon csaknem mindeneknél élt.

E jeles férjfiról részint prédikálásának kétszer vagy háromszor nagyon fiatal korombeli hallása, részint több értelmes és hiteles emberek tudósítása után következô rajzolatot adhatok. Theologiai alapos tudománya mellett klasszikai tudóssággal is nem csekély mértékben bírt, elmésséggel bôvelkedett, ékesszólással társait felülhaladta, s kivált a prédikálási rögtönzésben párját nem találta. Beszédeivel ugyan, mint többnyire ki nem dolgozottakkal, szigorúbb birálatot nem állhatott ki s természeti, de eléggé ki nem mívelt elmésségével is nemcsak a jó ízlés mértékét meg nem ütötte, hanem gyakran aljassá is lett ; mindazáltal hasznos tanítása mellett nagy tüzével, erôs hangjával, férjfias szavával, melyeket deli termete is elôsegített, akkori ízlésû hallgatóinak tetszését igen megnyerte, szívöket gyakran csudálkozásra ragadta és sok parasztosan elmés mondásait emlékezetekbe mélyen belenyomta”. Szóval a tôrül metszett nagy magyarság virtusa, a „Scytharum mores” bizonyos módon Perlaky Gáborban is ott lappangott, mint elôdeiben.

Perlaky püspökünk, mint lelkész is hatást gyakorolt kartársaira. Szokása volt ugyanis, hogy hétköznapokon is a reggeli és esti könyörgések alkalmával rövid imádság után az új testamentomi könyvekbôl, még pedig sorjában Máténál elkezdve mindenkor felolvasott két-három verset s ezek szerint hallgatóinak, akármily kevesen voltak is, egy-két tanuságot és intést mondott, de mind e mellett a dolgot úgy intézte, hogy a könyörgés félóránál tovább soha sem s néha ennyi ideig sem tartott. E szokás követésére serkentette Perlaky és többek közt Illés Péter szentandrási lelkészt, ki korábban nemes-dömölki alumnus s a püspök fiainak informatora volt Pozsonyban. Illéstôl pedig e jó szokást Kis János is átvette és nagy haszonnal gyakorolta.

A költészetet is kedvelte és mûvelte Perlaky. Wittnyédy Jánosné és Csiba Mihály temetésekor mondott verses bucsuztatói nyomtatásban is megjelentek. Régi énekeskönyvünk az ú. n. graduál 1784-ben az ô felügyelete alatt adatott ki utolsó hivatalos kiadásban.

1781. évi február 6-án Bajza Pálnak, Zichy Miklós várpalotai gróf számtartójának és levéltárosának, ki elôbb bokodi evang. tanító volt, egy gyászos áriát küld, hogy keresse ki a graduálban, melyik nótára megy, azután feleségével együtt betanulván mikor a nagyságos gróf úrnak jó kedve lesz, énekeljék el neki, mint magyar fitól küldetett szíves kesergést. Boldog idôk, mikor egy Zichy gróf evang. tanítót választott belsô emberének és szívesen elhallgatta a lutheránus püspöktôl lutheránus dallamra írt nótákat ! Mária Terézia halálára írt egyházi énekeit közöltem az Evang. Népiskola 1903. évfolyamában (19―23. l.)

Ugyan e levelében panaszkodik Perlaky: Elfogytak tanuló ifjaink, a kik vannak is, rezes vagy ezüstös kardot viselni szándékoznak”. 1785. évi márcz. 10-rôl is maradt fenn Perlakynak egy a várpalotai gyülekezethez írt levele, mely az ô hivatalos stílusát jellemzi. Ebben a következô kifejezések fordulnak elô: Tizenkét forint ára enyv sem ragaszt erôsebben, mint a D. Hum. Fárnik Mester Uramnak szíve Kegyelmetekhez enyveztetett. Majd meglátjuk, a tavaszi felfakadó víz árjai nem teszik-e enyvedzôvé . . . . Az Úr Istennek ajánlom az egész Ekklésiát és kérem, hogy T. Kutsán Uram Parochiájában mutassanak Jó Uraimék nem immel-ámmal való hûséget; mert ha rossz az enyves vesszô, kiszabadul és elrepül a szép madár . . .”

Sajnos, ez a nagy buzgalmú, tevékeny püspökünk is igen korán fejezte be áldásos életét. 1785-ben virágvasárnapján szélhüdés érte és szenvedése eltartott a jövô év elejéig. 1786. évi január hó 29-én halt meg 54 éves korában. Temetése alkalmával Ráth Mátyás, a jeles gyôri pap mondott bucsuztató verseket, melyek nyomtatásban is megjelentek. Arczképe olajfestményben megvan Perlaky Géza úr birtokában Pápán.

Nejével Ács Katalinnal, mely Aáchs családból a XVIII. század elején szintén jeles papjai voltak a kerületnek, még 1758-ban szentlôriczi pap korában kelt egybe és így 28 évet töltött vele házasságban. Mint a kemenesalji nemes úri családok elôtt kedves és népszerû papi ház, Perlakyék Berzsenyi Dániel szüleivel is komasági viszonyban állottak és keresztszülei voltak a nagy költônek. Ugyancsak ô keresztelte is a költô Berzsenyit.

Az apa koporsóját az özvegyen kívül három fia: Gábor (lelkész), József (kissomlói birtokos), János (dömölki birtokos, neje Gömörei Zsuzsanna) és két leánya: Zsuzsanna (Tompos Balázs esperes neje) és Katalin (Doctorits Pál neje) állták körül.

Nyomtatásban megjelent mûvei:

1. Az Isten akaratján való megnyugovás Máté VI. 10 szerint. Férjfi elmével biró asszonynak példája ugyan Unger Teresia asszonyság Musai Vitnyédy János hitvese felett. Sopron 1772.

2. Alsó Káldi Káldi Lajos urnak utolsó elbutsuzása. Sopron 1772. (Mindkettô a ruszti gyül. könyvtárában. Dissert. 1237. sz.)

3. Áldott házasság, bár nagy boldogság, de van benne agság. Nagy Alásonyi Barcza János lakodalmára készítette egy Pozsonyi Grammatista Deák 1774. Egy árkus.

4. Csibafalvi Csiba Mihály urnak hármas életének leírása. Posony 1780.

5. A bölcs Abigailnak egyik társa Vidos Sándor úr hitvese, Fodor Erzsébet asszonyság felett mondott versek. Posony 1780.

6. Horváth Sámuel által 1792-ben kiadott templomi imádságos könyvben több ima.

7. A Perlakyak beszédgyûjteményében egy Sár-Szent-Lôrinczen 1758-ban böjt 3. vasárnapján mondott prédikácziója.

8. Keresztény Abc, kézirat, melyet öccse Dávid dolgozott át és adott ki. «

e) II. Perlaky Dávid, esperes, nemeskéri, komáromi és nemesdömölki lelkész (1754—1802).
 
A püspöknek testvéröcscse, Perlaky Jánosnak második nejétôl, Józsa Judittól Gergelyiben 1754-ben július 18-án született fia. Mint féléves csecsemônek komoly veszedelemben forgott élete. A paplakon ugyanis tûz ütött ki s már a lakószoba is lángoktól lévén elborítva, csak életkockáztatással lehetett a bölcsôben fekvô gyermeket kihozni.

Nagyon kedves gyermekük volt a szülôknek, kik ôt ölben is átvitték a templomba. Gergelyiben az elemi iskolában Kovács Mihály és Adorjány János voltak a tanítói. Kilencz éves volt, midôn atyját elveszítette. S tizenegy éves korában 1765-ben vitte fel ôt özvegy édes anyja Sopronba a gymnasiumba. Kilencz hó mulva az anya is elhal. Ekkor a teljesen árva gyermeket a nála 22 évvel idôsebb testvérbátyja, Gábor, ekkor már n.-dömölki lelkész, vette gondjaiba ; ez lett a mentora és második atyja.

Sopronban Rojkó, Nagy György és Weitorisz voltak a tanárai. Öt évi ittléte után 1770-ben már Pozsonyban folytatta tanulmányait, hol négy éven át Benczurt, Strecskót, Szábelt, Institorist, Kleint és Ribinit hallgatta. Már tanuló korában is többször betegeskedett.

Még csak 20 éves volt, midôn 1774-ben lelkésszé avattatott, szülôföldjére, Gergelyibe lévén meghívása, hol a köztiszteletben álló agg Miskey Ádám esperesnek lett utóda. Ifjuságának három esztendejét töltötte itt. De nem elégedvén meg tanulmányaival, elhagyta biztos állomását, útra kelt. Elsôben Magyarországot utazta be, azután külföldre ment ki. Megfordult Bécsben, Prágában, Drezdában, Lipcsében, hol megismerkedett Némethon jeleseivel: Ernesztivel, Körnerrel, Zollikoferrel. Utazásának végczélja azonban Göttingen volt, hol három éven át volt az egyetem hallgatója s ez idô alatt Walch, Miller, Michaelis, Koppe, Schlötzer és Böhmer voltak tanárai.

Hazatérte után 1780-ban a nemeskéri elôkelô artikularis gyülekezet hívta meg papjának. Itt alapított családot, Simonyi Zsuzsannát, a királyi hadseregbéli fôhadnagynak Simonyi Jánosnak nôvérét vevén nôül 1782-ben. E házasságból egyetlen leánygyermekük született, Judith, a ki az apa halálakor még viruló hajadon, az ifjúság lelkesedésének ünnepelt alakja volt. Nemeskéren is csak rövid idôt töltött az ifjú pár.

1783-ban a hamvaiból újra feléledt, ôsi révkomáromi egyház hívta meg ôt hosszú szünet után elsô lelkészének. Itt hosszabb idôre megállapodván mint városi helyen, erôsebb indíttatást nyert, mind a gyakorlati lelkészi pályán, mind az irodalmi téren való munkásságához.

Nagy hatással volt reá e tekintetben tiszttársának Péczeli Józsefref. lelkésznek, a jeles írónak példája. A Péczeli által szerkesztett Mindenes Gyûjteménynek szorgalmas és hivatott munkatársa volt. A két protestáns komáromi pap méltó dísze volt ekkor a magyar irodalomnak. Irói érdemeiért az Erdélyi Tudós Társaság tagjául választotta.

Komáromi lelkészkedése alatt adta ki jeles neveléstani munkáját, melyrôl dr. Kiss Áron nagy elismeréssel szól. „Perlaky Dávid – úgymond – a magyar paedagogusoknak kimagasló alakja. Igen mûvelt lelkû és valódi paedagog érzelmû férfiú volt. Úgy a hazai, mint a külföldi neveléstani irodalmat jól ismerte. Neveléstani munkájában Veszprémit, Locket, Rousseaut, Seilert, és fôként Rosenmüllert követi. Tanítóképzô intézetek, seminariumok felállítását sürgeti már a mult század végén. Neveléstani mûvére ezt nyomtatta : „A szegényebb iskolatanítóknak ingyen!” A tanítók állásának javítását sürgette. S e részben korának viszonyait ily szavakkal jellemzi : „Nálunk Magyarországban egy öreg béresnek vagy házi inasnak gyakran tisztességesebb fizetése s több becsülete van némely úri házaknál, mint a házi tanítónak, a kinek gyakran még amazok miatt is szenvedni kell.”

Alább felsorolandó neveléstani mûvének felosztása ez: A gyermeknevelésrôl közönségesen. I. Miképen kell bánni az olyan kisded gyermekekkel, a kik még nem tudnak élni okosságukkal ? II. Mikép keltessék az olyan gyermekekkel bánni, a kik már folyvást beszélnek ; és mikép kell ôket a keresztyénség elsô dolgaira tanítgatni? III. A szülôknek oskolákra és a közönséges isteni szolgálatra kell gyermekeiket szorgalmatosan küldeni. IV. A magános tanítók szabad választásáról ; de a közönséges tanítók is lenek itten oktatást. V. A gyermekeket jó idején munkához kell szoktatni. VI. A gyermekeknek megbûntetésekben megkivántató nagy okosságról. VII. A szülôk mindenben jó példát adjanak gyermekeiknek. VIII. A jó gyermeknevelés hasznairól.

Hogy a gyermekekre nézve a vallásoktatást minél inkább megkönnyítse, vallástani kézikönyvet s külön a gyermekek számára írt imádságos és énekeskönyvet is adott ki.

Mint komáromi lelkész és a fehér-komáromi egyházmegye esperese volt jelen az 1791-ben tartott pesti zsinaton is (szept. 12-okt. 14-ig). A tanácskozásban, a fenmaradt napló tanusítása szerint, élénk részt vett, erélylyel, hevesen, hangos szóval és magyar nyelven tiltakozva a neki nem tetszô javaslatok ellen. Legnevezetesebb szereplése az volt, hogy az általa benyújtott és több, különösen dunántúli képviselôk által aláírt protestatio folytán egy kánont, mely a symbolicus könyvek tekintélyét sértette volna, a zsinat a többi kánonok sorából utólag kihagyott. Mint a lelkészek jogainak védôje azt kivánta, hogy a zsinatnak egyházi alelnöke is legyen. A lelkészváltozások eseteit illetôleg az akkori gyakorlat fentartása mellett nyilatkozott s ellene volt az ú. n. papmarasztásnak, mely gyakorlat szerint a gyülekezet a neki nem tetszô, megunt papot önkényesen el is bocsáthatta. Egyik felszólalásában városi pap létére sem helyeselte, hogy több lelkészszel biró gyülekezetek több szavazattal bírjanak. Szóval a pesti zsinaton egyike volt a legmunkásabb képviselôknek. A symbolikus könyvek tárgyában beadott protestatiója, melyet Hrabovszky Sámuel püspökkel együtt ô írt alá legelôl, igen szépen van megokolva.

Az egyházi közügyekben vitt elôkelô szerepére mutat az is, hogy három uralkodó : II. József, II. Lipót és I. Ferencz elôtt jelent meg kihallgatáson és pedig öt különbözô alkalommal.

A csendes megállapodás és egy helyben maradás, mint ezt nagy elméknél sokszor lehet tapasztalni, Perlakynak sem tartozott erényei közé. De akárhová vitte sorsa, emberül megállotta helyét.

Az 1793-ik év ôszén komáromi lelkészi állomását 11 évi itteni áldásos munkálkodás után a kispéczivel cseréli fel. A komáromiak a jeles és munkás lelkészt igen nehezen bocsátják el. A vármegye alispánja latin versekkel búcsúzott el tôle.

Nem tudni mi okok késztették ôt eme helycserére. De Kispécz szûk tér volt az ô tehetségének. Nem is marad itt tovább, mint három évig.

1796-ban a tekintélyes Nemes-Dömölk hívta meg rendes lelkészül, a hova ôt írói hírnevén kívül bátyjának, az itt nagy kedvteltségnek örvendett püspöknek emléke is ajánlotta. Kortársa s majd lelkészi utódja Kis János, azt mondja Perlaky Dávidról: „Ez noha superintendens bátyját egy tekintetben sem érte el, mindazáltal tudományával, tüzes beszédével s külsô magatartásával még sem kevés tekintélyt szerzett magának.

Kis János már 1791-ben is mint albizáló diák találkozott Perlakyval Komáromban. Ekkor a fogadtatást részérôl kissé hidegnek találta, de mégis örült, hogy Perlakyt megismerhette (Emlékezései 120 és 121. lap).

Dömölki lelkész korában választotta meg az egyházkerület Perlakyt levéltárossá és könyvvizsgálóvá 1798-ban. Két évvel utóbb 1800-ban, midôn az 1786-ban „vasi közép” névvel újjáalakított esperesség régi „kemenesalji” nevét és a mainak megfelelô beosztását visszanyerte, Perlaky Dávid választatott meg az újonnan szervezett egyházmegye elsô esperesének.

Nagy érdeme van a dunántúli új énekeskönyv szerkesztésében is. E téren való serénykedését munkatársa Zigán János is kiemeli. 1793 óta tevékeny részt vett a kerületi énekügyi bizottságokban. A halála után 1805-ben megjelent új énekeskönyvben összesen 38 oly ének foglaltatik, melyet Perlaky szerzett, fordított vagy legalább átdolgozott. Ezek az énekek : a 262, 269, 270, 274, 275, 387, 417, 430, 442, 484, 485, 486, 496, 504, 512, 515, 516, 521, 522, 523, 528, 536, 543, 546, 552-560, 564, 566 és 568. szám alattiak. Csak sajnálni lehet, hogy Perlaky is kora izlését követve többnyire másodrendû rationalista énekszerzôk mûveit fordítgatta magyarra. Legismertebbé vált még énekei közül a „Vigyázzatok s felkeljetek” kezdetû (560. sz.), melyet dr. Funk Benedek magdeburgi iskolai igazgató éneke után (Wachet auf vom Schlef, ihr Sünder) fordított németbôl.

Esperesi tisztét N.-Dömölkön csak két évig viselte. Tevékeny, munkás életét korán és hirtelen jött halállal fejezte be 1802. évi márczius hó 10-én, a mikor is a hajnali órákban, mikor még ágyában feküdt, szélhüdés következtében csendesen halt meg. Temetésén, mely negyed nap mulva ment végbe, Bachich István nemeskéri, Gödör György uraiújfalui lelkészek mondtak beszédeket, az utóbbi arról elmélkedvén I. Kor. XVI. 13 felett, hogy „nagy ember halálát nagy lélekkel illik szenvedni”. Búcsúztató verseket Zigán János k.-högyészi lelkész olvasott. Egy „Szent Ifjantz” álnév alá rejtezô poéta (Hrabovszky szerint Sikos István kôvágóeörsi fiatal lelkész) elég szép hexameterekben tolmácsolja a kemenesalji Sion gyászát. Az ez alkalommal énekelt gyászos áriákat Hrabovszky György hegyeskissomlói lelkész írta. Mind ezek egy füzetben kinyomattak Veszprémben 1802. Unokaöccse, Perlaky Gábor bônyi lelkész „Atyafiságos oszlop” czím alatt külön adott ki félívnyi gyászkölteményt Sopronban 1802.

Családi életére vonatkozólag megemlítjük, hogy nôvérének Perlaky Erzsébetnek árváját, Ferentsik Terézt házában tartotta. Egyetlen leánya, a Komáromban született Judith, viruló hajadon volt, midôn apját elveszítette. Ennek gyászát a fentebbi ifjú poéta eme hexameterekben festi :
Áll jobbján egy Szûz, ékes Hölgy, mély siralomban,
Szíve dobog, mejjét fojtja ezer zokogás.
Mint a nap tavaszon, ha homályos fátyolit égnek
      Tépi, mikor lanyház gyenge esôje alá :
Úgy mosolyog még artzáján az elôbbi kiesség,
Bárha kesergés ült két piros ajka közé.
Perlaky testvérei közül a temetéskor még csak az egy Krisztina, özvegy Lászlóné volt életben ; s a közelebbi rokonok közül unokaöccse, Perlaky Gábor bônyi lelkész és unokanôvére Perlaky Judith, Perlaky József püspök leánya, ki Dömölkön élt özvegységében. A Hrabovszky, Szakonyi és Tompos papi családok is mint rokonok említtetnek a búcsúztatóban.
Perlaky lányát, a szép Judithot a család birtokában levô leszármazási tábla szerint Kossuth István vette nôül. Özvegye Simonyi Zsuzsanna is második házasságra lépett Döbröntey Lajos uraiújfalui lelkészszel. Ezek fia volt Döbröntey Gábor a m. t. Akadémia elsô titkára.
Nyomtatásban megjelent munkái :

1. Az evangelika vallás szabadságának helyreállításán tapsoló hálaadás. Komárom 1791. 8-r. 16 1.

2. A kisdedeknek elsô tanuságok a ker. tudományból, melyet Urunk Jézus életének rövid histroriájával együtt kiadott. Komárom 1791. 8-r. 62. l. II. kiad. 1798. Perlaky Gábor Keresztyén Abc czímû kéziratának átdolgozása.

3. A gyermekeknek jó nevelésekrôl való rövid oktatás. Komárom 1791. 8-r. 82 l.

4. Gyermekeknek s ifjaknak imádságos és énekeskönyve. Komárom 1793. 8-r. 172. l

5. A Perlakyak prédikáczió-gyûjteményében egy szentháromság 20-ik vasárnapján Nemeskérett 1780-ban mondott egyházi beszéd.

6. A dunántúli énekeskönyvben a fentebb felsorolt énekek.

7. Szerencsi Nagy István Magyar Concordan-ciájában „a szt. írásban elôforduló idegen szók magyarázatja, melyet a meghalt kiadónak még életében készített annak kedves barátja Perlaky Dávid úr, a r. komáromi evangelikusok prédikátora”. Gyôr 1788.

8. A magyar keresztyénséghez egy alkalmas idôben mondott szó. 1791.

9. Halotti beszéd Zmeskál Lajos felett. (Gileadi balzsam) Pozsony 1796.

10. Halotti beszéd Armpruszter Dániel felett (Nyugodalom határára elkisért keresztyén). Szombathely 1797.

11. Halotti beszéd Domokos Ferencz felett (keresztyén törvényes ember). Veszprém 1798.

12. Halotti beszéd Kamondi Márton felett (Ker. törvényes embernek . . . . oltalmazása.) Pozsony 1800.

13. A „Mindenes Gyûjteményben” több alkalmi vers és értekezés.

14. Gyászverseket írt Perlaky Gábor püspök (1786), Hrabovszky Sámuel püspök (1796), Karcsai Antal és II. József halála alkalmából. Énekeket írt II. Lipót és I. Ferencz koronázására s az 1791. évi vallásügyi törvény örömére.

15. Kéziratban egy agendája is maradt – Pálfi József tudósítása szerint – melyet még e század közepén is több lelkész használt. «

V. A XIX. században élt Perlakyak.
 
a) II. Perlaky Gábor, az építô vándor pap. (1761—1854.)
 
Ôt is már a XIX. században élt Perlaky papokhoz számítjuk, jóllehet 93 évre terjedt életkorából 39 még a XVIII. századra esik. Perlaky Gábor a hasonló nevû püspöknek és Ács Katalinnak fia. Sár-Szent-Lôrinczen született 1761. évi márczius hó 24-én. Tanult Nemes-Dömölkön, majd Pozsonyban tizedfél, Késmárkon másfél és Debreczenben egy esztendeig. Ez utóbbi helyen a tudós és hírneves Hatvani és Sinai professzorokat is hallgatta. Atyjának, az evang. püspöknek szabadelvûségére vall, hogy fiát a reformátusok iskolájában is taníttatta.

Elsôben Várpalotán mint tanító nyert alkalmazást. E minôségben 1¾ évet töltött el. Itt nôsült meg, nôül vevén leveldi Kozma Teréziát. Elsô fia Dávid is itt született 1786-ban.

De már 1787-ben Bezire hivatván rendes lelkészül, ez évi január hó 16-án Hrabovszky Sámuel püspök által felavattatott. Itt kezdette meg több mint hat évtizedre terjedt papi munkásságát. Rövid ittléte alatt is ô építette fel a beziek templomát s az oltár és szószék is az ô buzgóságának volt gyümölcse.

1790. évi szeptember elején Bônyre, 1794 tavaszán Nagy-Barátiba, 1796-ban Nagy-Vázsonyba, 1798. évi szept. havában ismét Bônyre, 1804-ben Homok-Bödögére, 1810-ben Kertára, 1812-ben Gyôr-Szemerére, 1839-ben Galsára, hol mint tûzkárosult 100 frt segélyben részesült s végül 1842-ben Kis-Babóthra hivatott lelkésznek s mind ezen helyeken kartársainak bizonyságtétele szerint áldásosan mûködött s rövid idô alatt is fényes jeleit adta az ô építô, szervezô talentumának és fáradhatatlan lelkipásztori buzgóságának.

Nem ô kereste az újabb és újabb gyülekezeteket, hanem ezek vetették Perlakyba bizalmukat s kérve kérték, hogy bajaik orvoslására vállalkozzék. Mintegy kipróbált papi építômester volt ismeretes az egyházkerületben, a ki sokszor példás áldozatkészséggel a maga vagyonát is bele építette az eklézsia falaiba. Ha valamelyik eklézsia megszorult, mert építenie kellett, bizonyos volt, hogy Perlakyt hívja meg papjának. És Perlaky bûnnek tartotta volna a bizalom visszautasítását. „Hogyne mennék, mikor az Isten küldi ôket hozzám!” – ez volt a mondása. Alig készített az egyik helyen barátságos fészket, ha hívták, már is tova ment felszedve családját, nejét, gyermekeit, hogy újabb puszta helyen kezdje elôlrôl a fészekrakást. Igazi idealis gondolkozású missionáriusa, igazi vándormadara volt egyházának, a ki mindig a rosszabbért hagyta el a jót. Méltó fia volt apjának a püspöknek. A Perlaky család maga is ezt tartja a Perlaky papok egyik legideálisabb alakjának.

Nagy Sándor lébenyi lelkész, az egyik halotti szónok szépen jellemzi Perlakynak sorsával való megelégedését. „Senkinek aranyát, ezüstjét – úgymond – nem kívánta. Senki hírét, nevét, sorsát nem irigyelte, még akkor is, midôn néha méltatlanul visszaszoríttatott. Az evang. egyházban is gyakran szeretnek, mint Urunk Jézus mondá, a lakodalomban némelyek, kivált ifjak az elsô helyre ülni ; Perlaky ezen soha nem bosszankodott, nem kesergett. Elmondta Szent Pállal : Én megtanultam, a melyekben vagyok, azokkal megelégedni. Tudok megaláztatni, tudok bôvelkedni, mindenütt s mindenekben megtaníttattam mind a szûkölködésre, mind a bôvelkedésre”. (Fil. 4, 11—12.)

E mellett a halotti szónok Perlakynak éppen kiváló munkásságát emeli ki. „Az ô gyümölcseirôl ismerjük meg ôt !” – e themát alkalmazza reá. S azon nehéz küzdelmekrôl szólva, a melyekbe a II. József-féle türelmi parancs kiadása után feléledt gyülekezetek szervezése és megszilárdítása került, Perlakyról is így emlékezik : „Itt az ô dicsô és még mai napig is országos hírû és köztiszteletû édes atyjától, néhai tisztelendô Perlaky Gábor superintendenstôl, mintegy családi erényként öröklött buzgóságával és férfias tevékenységével épen igen a helyén állott. A ki ismeri az ev. egyház tagjainak nagy részbeni szegénységét, sokszor áldozattól való idegenkedését, gyakran önakaratján járó hajlamát, közben elfogultságát s szûkkeblûségét is ; az, ki maga már evang. lelkész volt és azon szomorú kényszerülésbe jött, hogy építtetnie csak egyszer is kellett : csak az fogja bámulva méltányolni ezen elhunyt tiszt. Perlaky Gábor úrnak munkásságát, ki 63 évi hivataloskodása alatt három templomot újonnan épített, hármat kijavíttatott, három új paplakot készíttetett. Sok templomban zengnek most a hívek buzgó énekei s imái, sok paplakban kényelmesen él a lelkész, melynek felôl talán a hívek alig emlékeznek meg, hogy Perlaky Gábor erélye, buzgósága és arczája verejtéke hozta azokat létre. Szóljon bár Bôny, Baráti, sôt szóljon im ezen bezi szent templom is, melynek nemcsak alapját vetette meg, hanem itt kezdé legelsôben 63 évig tartott tanítói szent pályáját”.

1750-ben elhagyva Kis-Babóthot, 90 éves korában nyugalomba vonult. Bezire költözött Dávid fiához, ki itt lelkészkedett. Ez és leánya, Döbröntey Ferencz bezii tanító neje ápolták utolsó napjaiban, közel lévén hozzá „vetélkedô fiúi szeretetével” Dániel fia is, gyôri posztókereskedô és gyülekezeti felügyelô.

93 éves korában hunyt el Bezin 1854. márcz. 23-án mint az egyházkerület Nestora. Temetésén Dregály Dániel gyôri lelkész imádkozott s Kis János réthii és Nagy Sándor lébenyi lelkészek mondottak beszédeket, melyek nyomtatásban is megjelentek (Pest 1856.).

Fentebbi Dávid, Dániel és Zsófia nevû gyermekein kívül Gábor nevû fia is volt, ki azonban még az apa életében elhalt. Másik leánya Klára pedig Döbröntey Károly ruszti városi jegyzônek volt a felesége.

Irodalmi téren is hagyott némi emléket maga után.

1. „A keresztyén vallás elsô betûi” czímû kátét adott ki bônyi lelkész korában 1790—1794 között, melynek példányai ma már alig találhatók.

2. Hrabovszky Gy. szerint kiadta „Luther M. kiskatekismusának útmutatása szerint a sz. írás mondásaival megvilágosított idvességnek rendjét b. fôtiszt. édes atyja jegyzéseibôl. Gyôrött 1805. 8-rét 164 oldal.

3. Atyafiságos oszlop, melyet néhai nemes és tudós Perlaki Dávid úr fôseniórnak, mint szerette báttya urának emelt vér szerint való öttse P. G. a bônyi A. C. levô ekklesiának tanítója 1802. Sopron. (Tíz strófából álló emlékvers és latin sírirat.)

4. A Perlakyak prédikáczió gyûjteményében van egy vízkereszt utáni 1-sô vasárnapon mondott egyházi beszéde, melyet Gyôr-Szemerén írt 1812-ben. «

b) III. Perlaky Dávid, bezi lelkész, esperes és egyházkerületi fôjegyzô (1786—1857.).
 
Perlaky Gábornak és leveldi Kozma Teréznek a fia. Várpalotán 1786-ban született decz. 30-án. Az elemi iskolákat Bônyön, Nagy-Barátin, Nagy-Vázsonyban, Dörgicsén és Szent-Antalfán végezte. Majd a soproni iskolát látogatta 9 éven át s itt a theologiát is elvégezvén 1810. május 11-én atyja mellé Kertára avatták fel segédlelkésznek.

Kertáról Sár-Szent-Lôrinczre került. Itt érte ôt a bezi gyülekezet bizalma, a melynek engedve 1811-ben foglalta el itteni lelkészi hivatalát. S míg az apa majdnem évrôl-évre változtatta helyét, addig a fiú semmi hajlandóságot sem mutat az ily vándoréletre, hanem egész haláláig, 46 éven át ugyanazon helyen mûködött.

Bezin mindjárt a következô évben családot alapított, nôül vevén 1812. jún. 8-án Edvi Illés Teréziát. A menyegzô alkalmából egyik duna-rápczaközi paptársa H. S. „A pap is ember” czímû tréfás sapphói versekkel üdvözölte.

Ebben a Perlakyban is megvolt ôseinek munkakedve és nemes ambicziója. Egymás után nyeri el a megtisztelô állásokat és megbizatásokat, elôbb az esperességben, majd az egyházkerület és az egyetemes egyháznál. 1835-ben gyôr-mosonyi esperes s kevéssel utóbb Haubner Máté fôjegyzô mellett ô lett az egyházkerület aljegyzôje.

Bezin 1817-ben a reformácziónak háromszázados jubileumát fényes ünnepélylyel ünnepelte. 1837-ben Kis János-nak negyedszázados püspöki jubileumán ô tartott a téthi kerületi gyûlés alkalmával az érdemnek meleg szavakkal adózó, magasröptû beszédet. Kényesebb ügyekben legtöbbször ôt küldi ki a kerület bizottsági tagul vagy éppen elnökül.

Így például a makacskodó Wimmer Ágoston és a felsôlövôiek ügyében, kik a kerület tilalma ellenére az esperességtôl elszakadni akartak, éppen Perlaky Dávid volt 1843-ban a kiküldött vizsgálóbizottság elnöke.

Ugyanezen évben a kerületi gyûlés ôt, valamint Haubner Máté és Dregáli Dániel gyôri lelkészeket bízta meg az egyházkerületi névtár szerkesztésével, mely 1844-ben el is készült. Perlaky egy rövid függeléket is csatolt ehhez, melyben a kerületi püspök és felügyelôk életébôl közöl adatokat. Szívesen végezte e munkát, mert a maga ôsei közül is két püspököt sorolhatott fel : Perlaky Józsefet és nagyatyját, Perlaky Gábort.

Kis János püspök temetésén 1846. febr. 22-én a soproni temetôben ô mondott ismét búcsúbeszédet. És sokan voltak, kik a nagy püspök utódjaként is szívesen üdvözölték volna.

A napirendre került püspökválasztásnál tekintélyes pártja volt Perlakynak is különösen a magyar anyanyelvû gyülekezetekben, a melyek Haubner Mátét szerették németnek mondani. Azon idôben még a candidatió is szavazás útján történt. Így püspökjelöltekül Haubner Mátét 89, Wohlmuth Lipótot 77 és Perlaky Dávidot 42 szavazattal választották meg. Ezek mellé még az egyházkerületi felügyelô, a kinek megvolt ez a joga, Szedenics György várpalotai esperes-lelkészt is jelölte. A választásnál az elsô szavazáskor Haubner 54, Wohlmuth 47, Perlaky 32, Szedenics 12 szavazatot nyert. A második szavazás Haubner és Wohlmuth között folyt le s az elsônek gyôzelmével végzôdött.

Haubner mint püspök a fôjegyzôi tisztséget letévén, helyébe ez állásra 1846. okt. 7-én Perlaky Dávidot választotta meg a kerületi gyülés. Ez ellen azonban a tolnai egyházmegye azon alapon tiltakozott, hogy a fôjegyzôt nem a kerületi képviselôk, hanem gyülekezetek választják. A régi joggyakorlat tényleg ez is volt, de Perlaky személyére nézve kivételt tettek.

Mint esperesnek és kerületi fôjegyzônek kiváló szerepe volt úgy dunántúli, mint egyetemes egyházunk életében is. 1846-ban ô is tagja volt a kezdet nehézségeivel küzdô gyámoldali bizottságnak. S 1851-ben is a fogságban ülô Haubnert e bizottságban Perlaky helyettesíti.

Az egyetemes gyûléseken rendesen jelen volt. A negyvenes években különösen két fontos tárgygyal volt egyházegyetemünknek sok és nehéz dolga : az unióval és a nemzetiségi kérdésekkel. Perlaky Kossuth Lajossal, Wimmerrel, Haubnerrel és egyéb hírneves társaival együtt mind a két ügyben élénk részt vesz. Igy 1841-ben bele választották abba a bizottságba, mely az unió kérdésében a református testvéreket megkereste.

1848-ban tagja volt Haubnerrel, Wimmerrel, Karsayval és Pálfyval annak a bizottságnak is, melyet olyczélból küldött ki az egyházegyetem, hogy a nevezetes 1848. évi XX. törvényczikk végrehajtása tárgyában a ministeriummal állandó érintkezésben álljon. Az ekkor tartott egyete­mes gyülésen az erdélyi szászok képviselôi is meg­jelentek.

Esperesi hivatalát az egyházi ügyek iránt való meleg érdeklôdéssel és buzgó munkássággal 1837. nov. 7-én bekövetkezett haláláig viselte.

Perlaky a gregariusok soraiból messze kiemelkedô, melegen érzô, szabadságszeretô protestáns magyar pap volt. A sokszor érdesnek, sôt nyersnek látszó külsô alatt nemes, nagy szívet hordozott keblében. Családján, barátain forró szeretettel csüngött. Nemes, nagy czélokért tudott lelkesedni, fáradni és áldozni. Benne is igazi Perlaky vér buzgott. A Perlaky papok utolsó kiváló ivadéka, ki azoknak nagy erényeit és egyes hibáit is örökölte.

Nagy magyar volt ô is, sôt soviniszta, ki a németnek, tótnak sokszor kiméletlen kifakadásokkal hányta szemére, hogy nem magyarosodik. Egyes idevágó nyilatkozatairól sok anekdota maradt fenn.

Perlakynak ezt a sovinizmusát érthetôvé teszi az a kor, a melyben élt.

Sramkó Pál, klenóczi tót lelkész például, midôn 1821-ben az általa szerkesztett tótnyelvû bibliai reállexikon kiadását kéri az egyetemes gyüléstôl, kérvényében ily kifejezéseket használ:

„Ne szégyeneljétek, kérlek, magatokat a tót nyelv és nemzetiség miatt. Mert többség szerint tót eredetûek vagytok, a többség szerint tót nyelven tisztelitek az Istent. És ne téveszszen meg benneteket az a mai napi magyar szenvedély sem, a melylyel a tótokat megmagyarosítani erôlködnek. Mi vagyunk e hazában az örökösök, a magyarok jövevények. A tótok teszik ez országnak a lelkét, a kik nélkül a magyarok semmit sem tudnak, semmit sem érnek.

El lehet gondolni, hogy a Perlakyhoz hasonló tüzes magyarokat mily nagy haragra lobbantotta az ilyen hang.

Haubnerhoz való viszonyát is szépen jellemzi az érdekében való késôbbi bátor fellépése. A választás idején vetélytársa volt a nagy püspöknek, a kit ô és barátai eleinte német embernek tartottak s mint ilyent nem akartak a kerület élére állítani. Még ha úgy lett volna is, a mint beszélik, meg lehet bocsátani Perlakynak, hogy a nagy ôsök emlékeinek hatása alatt nem idegenkedett volna a püspökségtôl. Haubnerrel szemben mellôzést szenvedett. Mégis midôn a szabadságharcz leveretése után Haubner ismert pásztorlevele miatt fogságot szenvedett, Perlaky volt ott az elsôk között, a kik mindenáron kiszabadítani akarták.

A személyeskedéstôl ment elfogulatlanságáról tesz bizonyságot, hogy jóllehet baráti és rokoni kötelék fûzte Kossuth Lajoshoz, a kivel az egyetemes gyülések alkalmával sokszor találkozott s a ki vele a rokonságot (Kossuth István után) örömmel tartotta fenn ; mégis midôn 1847-ben egy irodalmi dolgozatot adott ki (Történeti adatok költészeti toldalékkal), ezt gróf Széchenyi István tisztelôinek ajánlotta.

Elôdeinek példája az irodalmi munkásságra is felbuzdította. Verselt is. A negyvenes években Karsayvval és többekkel résztvett abban a versenyben, melyet egy elôkelô világi emberünk rendezett s melynek czélja Luther reformácziói diadalénekének (Erôs várunk nekünk az Isten) minél hívebb és sikerültebb lefordítása volt. Ezek a próbafordítások a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok hasábjain jelentek meg. A theológiában éppen úgy, mint kortársai, Kis János, Haubner, a rationalismus hatása alatt állott.

Mint szónok Perlaky is az akkor divatos pathetikus és majdnem bombastikus iránynak hódolt, mely a csengô phrasisokban és a nyelvújítás korában felkapott szavakban találta kedvét. Edvi Illés Pál nemesdömölki és Kiss Sámuel szilsárkányi lelkész beszédeiben és hirlapi czikkeiben is ez a hang üti meg füleinket. A lelkész irodalmi neve akkor „hitszónok” volt és a prédikácziót a hitszónok nem úgy mondta el, hanem saját szóhasználatuk szerint : „szavalta.”

Jelesebb papjainkat akkor Péczeli József, Kis János és más író papok sikerei után az irodalmi babérok és az akadémiai tagság dicsôsége vonzották. Edvi Illés, Székács nyertek is ily koszorúkat. Boldog idôk! A lelkipásztori gond akkor még nem volt súlyos teher, mint napjainkban, midôn az egyházi élet hivatalos teendôinek elvégzésére és a hitbuzgóság ápolására egy-egy teljes ember minden erôivel is alig elég.

Majdnem félszázados hû munkásság után életének 71-dik évében tette le Perlaky a pásztorbotot. Három fia maradt : Sándor, budapesti ügyvéd, Gábor, ügyvéd és zalamegyei földbirtokos, Géza, földbirtokos Pápán. Lelkésznek ô már egy fiát sem nevelte. S így ô benne ezen az ágon kihaltak a Perlaky papok. De halálakor az oldalágból még volt egy ároni házunk.

Irodalmi munkái :

1. Történeti adatok költészeti toldalékkal. Pest, 1837. Történeti és költôi szemelvények.

2. Tisztelet oltára. Magyar-óvár, 1839. Testvérei nevében írt üdvözlô vers 79 éves s ebbôl a papi pályán már akkor 52 évet töltött édes atyjuk, Perlaky Gábor galsai lelkész tiszteletére.

3. Az 1844. évi dunántúli egyházkerületi névtárban a dunántúli püspökök és kerületi felügyelôk rövid életrajza.

4. Erôs vár a mi Istenünk. Luther énekének új fordítása a Prot. Egyh. és Isk. Lapokban.

5. Régi és újabb egyházi beszédek, melyeket az 1529. évtôl e jelenkorig evang. lelkészi hivatalt viselt Perlakyaknak eredeti kézirataik szerint kiadott P. D. Pest, 1852. A kiadónak magának két beszéde van ebben. Az egyiket a reformáczió háromszázados emlékünnepén mondta 1817-ben, a másikat pedig Kis János püspök 25 éves püspökségének jubileumán. «

c) II. Perlaky István, dabronyi lelkész (1802—1863).
Az utolsó, ki ez ôsi ároni családból evang. egyházunkban papi hivatalt viselt. Ô is a jeles Perlaky Gábor püspöknek volt az unokája s az elôbbi Perlaky esperesnek unokaöcscse. Atyja, a püspöknek harmadik fia, világi pályát választott, de ô, a fiú visszatért ôseinek nyomdokába.
1802-ben márcz. 19-én Nemes-Dömölkön született Perlaky János földbirtokos és Gömörey Zsuzsanna szülôktôl. Sopronban 9 évig tanult. Seybold Pál, Odor István és Raics Péter voltak a tanárai. A theologiai tárgyakat ez utóbbinak elôadásain hallgatta. A nagyalásonyi Buthy családnál meglevô bizonyítványai szerint minden tantárgyból kitünô volt az osztályzata. Testvéröcecse, János, királyi kuriai tanácselnökségig emelkedett a világi pályán. Ô megelégedett a szerény lelkészi állással.

Mint nevelô Seybold György kôszegi polgárnak és utóbb Berzsenyi Istvánnak forgolódott a házában. Segéd-lelkészszé 1823. július 30-án avatta fel Kis János püspök Hrabovszky István kemenesalji esperes mellé szülô-földjére, Nemes-Dömölkre.

1828-ban okt. 5-én rendes lelkészül Dabrony hivta meg, ez az ôsi gyülekezet, melynek temploma már a linczi békekötés után ott szerepel az 1647. évi országgyûlés által visszaadott és a törvényben névszerint felsorolt 90′ templom között. Itt élt és munkálkodott Perlaky István teljes 35 éven át 1863 okt. 5-én bekövetkezett haláláig. Az esperességet mint jegyzô szolgálta.

Lelkiismeretes, hû munkás volt. Csendes, szelid természetû, a ki a külsôre keveset adott, feltünni nem akart és magasabb szerepkörre, mozgalmasabb életre nem vágyott. Ennyiben tehát nem ütött nagyatyjára és nem volt igazi Perlaky. Ismerôsei és hivatali utódjának közlése szerint, mint pap oly buzgó és szorgalmas volt, hogy már vasárnap délután megcsinálta jövô vasárnapi beszédjének dispositióját és egész héten arról elmélkedett, azt csiszolta. Mint elôadó szónok csak középszerû volt, de igen szépen és szívrehatóan tudott imádkozni. Mint ember puritán jellemû, vendégszeretô. E mellett takarékos, némely dolgokban, például ruhákban, szinte túlságosan is. Családi vagyonát okos gondoskodással és takarékossággal jelentékenyen meg is gyarapította, úgy hogy híveinek anyagiakban is segítségére lehetett.

Korán alapított már családi életet is. Mecséry Saroltát, egy elszegényedett úri család sarjadékát vette nôül Sopronból, a ki egész haláláig nehézkes kiejtéssel törte a magyar nyelvet. Bensô szeretettel s békés egyetértéssel ragaszkodtak egymáshoz. Példás családi életet éltek. A nô túlélte férjét s mint tiszteletreméltó özvegy matrona a hatvanas évek végén Nagy-Szôlôsben halt meg, a hol szép háza és földbirtoka volt.

Élô gyermeket nem hagytak maguk után. István nevû fiuk, egyetlen reményük és büszkeségük, 1849-ben 18 éves korában halt meg.

Ily szomorú magtalansággal oszlott fel az utolsó Perlaky papi ház. Azóta eltünt névtárainkból a Perlaky papok neve. Legalább nekünk, ágostai hitv. evangelikusoknak nincs többé papunk e néven. «

VI. A Perlaky papok összefoglaló jellemzése.
 

III. Perlaky Dávid esperes, az utolsó nagy papunk e családból, három fia közül egyiket sem adta a papi pályára. És így a ki oly sokat adott a családi traditióra, a ki féltve ôrizte papi ôseinek prédikáczió-gyûjteményét, sôt ezeket nyomtatásban, saját költségén napvilágra is bocsátotta : éppen abban halt ki a nevezetes ároni ház.

Hallottam olyan beszédet, hogy a püspökválasztásnál szenvedett mellôztetés vette el Perlaky kedvét a papi pályától. Ez valótlan, légbôl kapott hiresztelés, melyet az utolsó nagy Perlaky nem érdemelt meg.

1846-ban, mikor Haubner mellett püspökségre jelölték, fiai oly korban voltak, hogy azok pályaválasztása már megtörtént s ez irányban a mellôztetés az apára már nem is lehetett hatással.

Az evang. Perlaky papok kihalta mélyen fájt az ô lelkének is. Jellemzô erre nézve a prédikáczió-gyûjteményhez írt elôszó, melyben ezeket mondja Sándor, Gábor és Géza fiainak, a kiknek a könyvecskét ajánlotta is :

„Kedves fiaim ! Három századokat túlhaladó hosszú idôk, tudniillik a reformatiónak hazánkbani kezdete óta egész a jelenkorig szakadatlanul mindig voltak a Perlaky családból protestáns lelkészek. Hogy ezen hivatalnak viselésére vallási buzgóságon kívül fény, kincs s méltóság utáni vágy ôket nem ösztönözhette, azt könnyen átlátják azok, a kik az evangyéliumi egyháznak sorsát s viszontagságait ismerik.

„Most, úgy látszik, családunk más utat tûzött ki magának. Nem azért, mintha ôseinek vallásos buzgósága kebelét nem melegítené, hanem hogy más pályán is megmutathassa : Isten, haza s nemzet iránti szeretetét.

„Kilenczvenkettôdik életévét számláló nagyatyjátok hatvanhárom esztendôkön lelkészkedvén, mint nyugalomra lépett várja az örök nyugalomba szólíttatását, a hová nekem is, hatvanhat éves embernek az út ki van mérve. És így, ha most dabronyi hitszónok Perlaky István unokabátyátok is egykor bevégzi pályáját, a magyarhoni evang. papság sorában nem fog Perlaky állani. Mi noha valószínüleg így leend, azt mégis hiszem, hogy ti és utódaitok a reformatió zászlója alatt küzdött elôdeiteket tisztelô s háladatos emlékezetben tartani meg nem szüntök.

A ki így beszél fiaihoz, annak szívében nem aludott ki az úr háza iránt való szeretetnek szent tüze ; arról nem lehet feltételezni, hogy sértett hiuságból, vagy bármiféle önzô érdekbôl tartotta volna vissza fiait a lelkészi pályától.

Itt a fiaknak egyéni hajlama volt a döntô. Az ôsz apának szavaiból kiérzik, mennyire sajnálja, hogy fiaiból papot többé nem nevelhetett. De bele kell törôdnie. Egyházunk így sem vesztette el ôket, méltók maradtak a Perlaky névhez. Mind a három fiú a világi pályán is nagy buzgalommal szolgálta egyházi ügyeinket.

Tizennégy nemzedéken át ugyanennyi papi családot soroltunk fel ebbôl az ôsi nemes ároni házból. A XVI. századtól, a reformáczió hajnalától kezdve egészen a XIX. század második feléig négy saeculumon át mindig kiváló egyéniségek képviselték ezt a családot egyházunk történetében. Ott találják ôket egyházunk ôrállói között már a reformácziónak elsô küzdelmei, ott a linczi békekötés, az eperjesi vértörvényszék, a kurucz háborúk, Mária Terézia sorvasztó évtizedei, II. Józsefnek életre keltô reformjai, a pesti zsinat, a szabadságharcz és a Bach-korszak. Mûködésük nemcsak szülôföldjükre, Dunántúlra terjedt ki, hanem hazánk felsô részén, Liptó-, Gömör- és Sárosmegyében is ott találjuk egyes munkás tagjait.

Végig tekintve e tiszteletreméltó sorozaton, felötlô módon tünnek szemeinkbe a családnak éles jellemvonásai.

Valamennyiben forrón ég az Úr háza iránt való szeretet, az evangelikus papi hitbuzgóság tüze. Ez elfojthatatlan égi lángként csap át az apáról a fiúra. S ha a fiú valamiképen hamu alatt rejtette volna a szent tüzet, az unokából fokozott erôvel tör elô. Ha a fiú procul negotiis az apai földet mûvelteté, vagy mint jogtudós Themis csarnokaiban forgolódott, az unoka leküzdhetlen vágygyal ismét felölté a palástot s odaállott az úr oltára mellé és a szószékre, hogy szóljon a néphez.

I. Perlaky Gábor püspöknek egyik fia, János földbirtokos lesz Nemes-Dömölkön, de ettôl való unokája, István már ismét lelkész Dabronyban, míg öcscse a kuria elnöke Budán.

Egy másik szembetünô jellemvonásuk a sokszor sovinismusba is átcsapó hazaszeretet, mely e hazának földjén más szót, más népet tûrni nem akar, mint a magyart. Jól megtanulják a Perlaky papok a zsidót, görögöt, latint; de a németet, tótot hallani sem akarják.

Jó Schmal történetirónk már a XVII. században élt I. Perlaky Dávidra rá süti a scytha mórest, Perlaky József püspököt pedig a XVIII. században saját tapasztalatai alapján vádolja meg türelmetlen magyarsággal. És újabban a Bach-korszakban is III. Perlaky Dávid esperes haragszik a tótra és az ég villámait kéri a németre. És ilyen tüzes, türelmetlen magyarok voltak a Perlakyak késôbb is mind e mai napig.

Nagy hazafiságuk mellett hû ápolói a családi traditiónak is. Minden lépten-nyomon elôtünik élettörténetükben az ôsei iránt való ragaszkodó hûség és kegyelet. Nemességükre büszkék, de mégis a népet szolgálják és nem feledik : noblesse oblige. Ôseiket mindenek elôtt erényeikben követik, de minden külsô tárgy is becses nekik, mely azokra emlékeztet.

Ôseik írott emlékeit, öröm- és gyásznapokra írt emlékverseiket a rájok vonatkozó élô szóbeli hagyományt, akár csipôs anekdotákat is, arczképeiket, emléktárgyaikat nagy pietással ôrzik és adják át apáról fiúra,

Perlaky Géza pápai földbirtokos féltett kincsekként rejtegeti házában a Perlaky papoknak olajfestményû arczképeit. Perlaky Elek, a nemrég elhunyt kir. tanácsos nagy kegyelettel tartogatta az 1786. elhalt Perlaky Gábor püspöknek ezüstgombos (mondjuk : fôpásztori) botját és a templomokat építgetô másoknak mindenét odaadó II. Perlaky Gábor galsai papnak ezüstkanalát, mely mint egyetlen emlék maradt meg az elfogyott családi vagyonból.

Ritka szép mértékben volt meg köztük mindig a családi összetartás. A szülôk példás, egyetértô házasságban élnek. A rokonok segítik, gyámolítják egymást. Az árvát felnevelik, kitaníttatják. Perlaky Gábor püspököt ellenfelei nepotismussal is vádolták. A mennyire alaptalan ez a vád, mégis annyira jellemzô.

A bemutatott életrajzsorozat továbbá arról is tanuskodik, hogy a Perlakyakban kiváló tehetségek megfelelô nemes ambitióval párosultak. Eleitôl fogva kiváló helyeken ôrállói az evangelikus Sionnak. Majdnem mindannyian vezetô szerepre emelkednek. Kettô volt közülök püspök, püspökjelölt több is ; több esperest és jeles paedagogust is találunk soraikban.

Egyaránt megállják helyüket úgy a gyakorlati téren agilis alkotó és kormányzó tehetségeikkel, a mint másfelôl az elméleti téren is kitünnek mélyebb tudományosságukkal. Sok közöttük a kiváló szónok s többen mint poéták tüntetik ki magukat. Nyomtatásban kiadott irodalmi mûvekkel is nem csekély emléket emeltek maguknak. Írtak gyakorlati lelkészeti mûveket : agendát, imádságos könyvet, kátét, egyházi éneket, egyházi beszédeket, úgyszintén paedagogiai és szépirodalmi dolgozatokat.

A mindennapiság szürke homályában nem engedték nevüket elenyészni. Voltak eszményeik, volt magasbra törô szenvedélyük. Egyházunk, hazánk és egész magyar mûvelôdésünk történetében jelentékeny helyet vívtak ki maguknak.

Jellemzi ôket végül az erély és szókimondó nyiltság, a magyar természetnek ez a faji sajátsága, mely néha szinte kiméletlenekké is tette ôket. De ilyen esetekben is mindig valamely szent harag és nemesebb szenvedély menti tetteiket.

Ilyenek voltak a Perlaky papok. «

VII. A nemlelkész Perlakyak.
 

Mulasztást követnénk el és hálátlanok volnánk, ha a fentebbi díszes sorozat mellôl elhagynók azokat a Perlakyakat, a kik bár hivataluk szerint nem voltak lelkészek, de a kikben az evangéliomi egyetemes papság eszméje mégis a legszebben öltött testet, úgy hogy méltán mondhatjuk ôket világi papjainknak. Ôk mint ilyenek is oszlopai és díszei voltak evangelikus egyházunknak.

A nemlelkész Perlakyak sem feledték származásukat és családi traditiójukat soha. Papi és egyházi körök felé mindig meleg szeretettel vonzódtak. Nemességüket egyházi téren is, elôkelô állásokban, a hova ôket a közbizalom szólította, fényesen bebizonyították.

A Perlakyak négyszázados ároni háza házasság, rokonság révén sok elôkelô családdal jutott szoros összeköttetésbe s a maga családi szellemét ezekbe is átplántálta. Így házasodtak össze a Hunnius, Bencsik, Józsa, Matkovich, Ács, leveldi Kozma, Simonyi, Kossuth, Döbrentey, Takács, Edvi Illés, Mecséry, Doktorics, Szakonyi, Hrabovszky, Tompos, László, Dorner, Kubinyi, Hanzély, Tarczy, mesterházi Pattay, Szentiványi, Ostffy, gróf Laszberg, Borsiczky, Kenessey, Mészöly, Boross és Borsos családokkal.

II. Perlaky Dávid kemenesalji esperes (†1802) Simonyi János kir. hadseregbeli fôhadnagygyal volt sógorságban, kinek nôvérét birta nôül. A soproni lelkes ifjúság által megénekelt egyetlen, szép leányukat, Perlaky Juditot Kossuth István vette nôül. Az özvegy, Simonyi Zsuzsanna, férje halála után másodszor is férjhez ment és pedig Döbrentey Lajos uraiújfalui lelkészhez. E házasságból született Döbrentey Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia elsô titkára. «

Világi papjaink sorában igazán feledhetlen emlékû, kimagasló alak volt

Perlaky Dániel (1801—1882),
gyôri vagyonos posztókereskedô, a gyôri tekintélyes gyülekezetnek évek hosszú során át lankadatlan buzgalmú, áldozatkész felügyelôje.

II. Perlaky Gábornak, az építô vándorpapnak a fia, III. Perlaky Dávidnak a bezi esperes-lelkésznek testvéröcscse. Nagyatyja, I. Perlaky Gábor püspök s többi ôséi egyenes ágon negyediziglen mind lelkészek voltak. Csak természetes, hogy ô is örökségképen vette atyáitól az egyház szeretetét.

A gyôri egyházközségnek újabbkori szellemi és anyagi felvirágzásában ennek a felügyelôjének kiváló része van. Két oly kiváló lelkész és püspök mellett szolgálta gyülekezetét, mint a milyen Haubner Máté és Karsay Sándor volt. Akár az iskola, akár a templom hívta a tettek mezejére, ô mindenkor legelôl járt Isten országának munkásai között. Nem csak idejét, munkaerejét szentelte gyülekezetének, hanem jelentékeny pénzáldozatokat is hozott egyházi közczélokra. A jókedvû adakozók sorában is ô áll ott legelôl mindenütt.

A gyôri egyházközség csak hálás és kegyeletes kötelességet teljesített, midôn ezen nagyérdemû felügyelôjének arczképét megfestetvén, azt tiszteletbôl és buzdító például az utódok számára díszes tanácstermében helyezte el. S bizonyára az apa iránt való kegyeletnek is része volt abban, hogy gyermekei közül az egyiket, Perlaky Gizellát a gyôriek elsô tanítónôjüknek, a másikat, Perlaky Eleket pedig zsinati követüknek s majd felügyelôjüknek választották.

Perlaky Dánielt az egyházi ügyek gyülekezete körén túl is mindenkor melegen érdekelték. Áldozatkészségét szélesebb körben is ismerték. Ennek egy szép és jellemzô példája maradt emlékezetben. Nem csak jó szívét, hanem egyszersmind életrevaló, gyakorlatias gondolkodását mutatja az a nemes tette, hogy a gyôri egyházmegyében a legjobb és legszegényebb tanítónak évenként egy-egy öltözetre való jó posztót adott ajándékul. Akkor ez volt a Zsedényi-díj. Egyik-másik theologus ifjúnak is ô könnyítette a külföldi egyetemekre való kimenetelét.

Áldozatkészsége a közügyekben annyira nem ismert határt, hogy anyagi romlásának is ez lett az okozója. Egyik unokájának szájából hallottam: Az én öregapám világos bizonysága annak, hogy a magyar ember gyárosnak, kereskedônek nem való. A szabadságharcz idején virágzó üzlete volt. Más üzletemberek háborús világban ügyes spekulácziókkal meggazdagodnak. Az én nagyatyám ingyen és hitelbe adta a posztót a honvédeknek és elvesztette a vagyonát. «

Az ilyen apához méltó fiú volt a legközelebb elhúnyt

Perlaky Elek (1840—1904),
királyi tanácsos, atyjának a gyôri felügyelôségben is utóda. Közhasznú egyházi munkássága itt folyt le szemeink elôtt, bôvebb ismertetésre alig szorul. Az „Evangelikus Egyház és Iskola” czimû egyházi lapunkban közölt s hozzá közelálló szerzôtôl származó szép és hû életrajzát felhasználva mondjuk el mégis a következôket.

Gyôrött 1840-ben született. Középiskoláit Gyôrött, Felsô-Lövôn és Sopronban végezte. Majd a jogot és gazdaságot tanulmányozta. Több éven át mint követségi titkár mûködött Londonban gróf Károlyi Alajos nagykövet mellett. Nem csak Angliát, hanem Amerikát is beutazta és gazdag tapasztalatokkal megrakodva tért vissza hazájába.

Itthon országgyûlési képviselô is volt s gazdasági kiváló szakismereteit a kormány is nagyra becsülte. Világi téren is sok kitüntetés érte. A királyi tanácsosságon kívül az olasz királyi koronarenddel és a franczia becsületrenddel is kitüntették. De oly szerény volt, hogy ez utóbbi rendjeleirôl bizalmas barátai sem bírtak tudomással.

Közelebbrôl itt egyházi munkássága érdekel bennünket, a melylyel az ároni ház igazi, méltó tagjának bizonyult. Lelkészi elnöktársa, a ki ôt legjobban ismerte, nem is felügyelônek, hanem „a mi világi papunknak” szokta rendesen nevezni.

Hogy a családi körbôl örökségképen magával hozott evangéliomi hitbuzgóság és mély vallásosság benne oly kiváló mértékben volt meg, abban része van Angliában szerzett tapasztalatainak is, hol bô alkalma volt megismerni a felsôbb társadalmi osztályokat is átható és csodálatos áldozatkészségben megnyilatkozó angol protestáns egyháziasságot. A tettetés nélkül való vallásosság éltetô eleme, jellemének igazi alapvonása volt. Amidôn egyházi ügyekben járt-kelt, fáradott, mikor gyülése-inken ünnepi alkalmakkor beszédet mondott, mintha csak a régi Perlaky püspökök feltámadt szelleme szólalt volna meg ajkairól.

Vallásos érzületét ô maga jellemezte igen szépen felügyelôi beköszöntô beszédében.

„A zsinati törvények is úgy mond az egyházközségi felügyelô minôsítésének meghatározásánál mint fôfeltételt kiemelik : a vallásosságot. Tartozom tehát s ezt óhajtom is e helyrôl minél nyilvánosabban hangsúlyozni, tanubizonyságot tenni arról, hogy én változatos, dagályban és apályban gazdag életpályám hullámzatai között mindenkor Istennek legyen hála — megôriztem lelkem ama bensô, soha nem csüggedô vallásosságát, melynek csirái e gyülekezet aegise alatt lettek gyermeki szívembe beoltva. Lelkem egész melegével csüngök ág. hitv. evang. egyházamon s a protestáns eszmén, melybûl az új kor napja született meg, mely fényével és melegével eloszlatva a középkor durva ködét, az embert eszméletre, érzésre és öntudatra ébresztette s az akarat szabadságának égi missionáriusa volt.

„Igen, hiszem és vallom, hogy a reformatio nagy mûve az emberiség egy újabb megváltása volt a világi és az egyházi zsarnokság alól. Az törte össze a lélekre és a gondolatszabadságra az önkény által vert és a megfélemlített és elnyomott szolgalelkûség által oly soká gyáván eltûrt rabbilincseket. És a felszabadított lelket teremtôjével, a szeretet Istenével az hozta ismét közvetlen összeköttetésbe. Ezért úgy tekintem, úgy ôrzöm azt keblemben, mint az isteni kegyelem újabb megnyilatkozását”.

És a ki a hitrôl, a reformáczióról így tett vallást, mennyire ismerte és méltányolta az a lelkészi hivatást is! Gyülekezetének legutóbbi lelkésziktató ünnepélyén mondotta ide vonatkozólag :

„A tudományos osztály között a vallás iránti közönyt és a munkás nép egy részében az erkölcsök teljes megromlottságát, ezeket a romboló betegségeket hivatalos és társadalmi úton orvosolni, bevinni az igét az úri szalonokba, mint szintén a bûn dohos oduiba, egyrészt szeretetre tanítani az elbizakodott önzést, másrészt erôt adni a gyengéknek, vigaszt a szenvedôknek, reményt a csüggedôknek és hitet a hitetleneknek, ez a feladat méltán hevítheti a legmagasabbra törô nemes keblet is, de szakadatlan és önfeláldozással határos munkát igényel”.

És az ilyen papi munkához mint felügyelô ô is mindenkor nagy készséggel nyujtott segítô kezet. Hivatalát nem csak dísznek tekintette, hanem terheit is hordozta. Kilencz évi gyôri felügyelôségét kiváló alkotásokkal tette emlékezetessé. Az ô idejében a gyülekezet jelentékeny földbirtokot vásárolt, bérpalotát épített, egyházi épületeit átalakította, nehéz küzdelmek után meghonosította a kötelezô adózást stb.

Fáradhatatlan volt az egyházi munkásságban. Jóllehet Budapesten lakott, de azért a gyüléseken és ünnepélyes istentiszteleteken mindig jelen volt. Megnyitó alkalmi beszédei mindenkor magas színvonalon állottak s erôs egyházias érzéstôl voltak áthatva. Példája megszégyenítô volt azokra, a kik közönyösen viselkedtek az egyházi ügyek iránt s az e téren várakozó feladatokat meg nem értették vagy kicsinyelték.

A gyôri gyülekezet csak önmagához méltóan cselekedett, midôn tanácsterme számára Perlaky Elek arczképét is közgyûlési egyhangú határozattal megfestette. De gyülekezete körén túl is hiven szolgálta egyházát. Mint a dunántúli kerület képviselôje a Baldácsy-bizottságban igen hasznos munkát végzett. Az ô gazdasági szakismereteinek nagy része van abban, hogy ezen alapítványi birtokok jövedelme az utóbbi idôben oly szépen emelkedett. Ô többször beutazta a birtokokat és személyes tapasztalatai alapján tett javaslatokat a bizottságban.

Háznagya, gazdája és egyik legmunkásabb tagja volt az 1891—1894. évi budapesti zsinatnak is. Gyakori felszólalásai alapos jogi és közgazdasági ismeretekrôl s forró egyházszeretetrôl tanuskodnak. A különleges történeti fejlôdésre hivatkozva hevesen küzdött a szab. kir. városi gyülekezetek régi kiváltságai mellett. De leszavaztatván meghajolt a törvény elôtt s felügyelôi székfoglalójában ô maga buzdítá gyülekezetét az új rendhez való alkalmazkodásra.

Az egyház beléletére nézve is voltak reformeszméi.

Így például az istentisztelet külsô díszére nagy gondot kivánt fordítani, mert úgy tartá, hogy ez is a vallásosság emelésére szolgál.

Szép és igaz mondása az is: „Ne feledjük, uraim, hogy az evang. egyházi szertartásnak legfôbb dísze az, ha abban a hivek minél nagyobb számban és áhítattal részt vesznek”. (Székfoglaló 15. l.).

Halála nagy vesztesége egyházunknak. Olyan ôrállója volt evang. Sionunknak, a milyenek már, sajnos, igen kevesen vannak. Önzetlenül, igaz szívvel és teljes erôvel szolgálta egyházát. A lágy melegséget ô megvetette. A ki velem nincsen, ellenem van — mondá ô is az Üdvözítôvel.

Mint ember is ritka kedves modorú, áldott lelkû, nemes fenkölt gondolkozású férfiú volt. Családi traditióit nagyra becsülte, rokonait gyengéden szerette. Ô a Perlakyak ôsi szép erényeit széleskörû modern mûveltséggel egyesítette magában.

És Perlaky Dánielnek, az egykori gyôri felügyelônek egyházias buzgalmát többi gyermekei is örökölték. Nagymûveltségû leánya, Perlaky Gizella, Eleknek nôvére, hosszabb ideig a gyôri evang. leányiskolában mint tanítónô mûködött fényes sikerrel. Ez állását elhagyva pedig Mihályiban, Sopron megyében az evang. nôegylet élére állott mint lelkes elnöknô.

A másik nôtestvér Perlaky Jolán, az evang. egyházunk történetében oly emlékezetes és nagyérdemû Ostffy-nemzetség egyik tagjának, Ostffy István, mihályi földbirtokosnak lôn a neje. Hogy az ô családjukban is milyen a vallásos szellem, arra szép bizonyságunk van.
Gyümölcsérôl ismerjük meg a fát.

Innen a sasszárny-czímeres Ostffy-házból kelt szárnyra az ifjú sas, Ostffy Lajos dr. ifjabb világi urainknak egyik kiváló dísze. Magas mûveltségû, szerény és kedves modorú férfiú, ki az ôsi Ostffy-aszszonyfai urodalom gondjai mellett a közügyektôl sem zárkózik el, hanem megyei tisztséget vállalt.

Hogy az apái által nagyrabecsült evangelikus Sion iránt, mint méltó sarj, ô is mily érzülettel viseltelik, azt megmutatta azzal, hogy mint ifjú ember és kezdô gazda a farádi evang. gyülekezet és a soproni evang. lyceum számára tekintélyes alapítványokat tett. Nem akarom szerénységét sérteni, de történetírói czélomhoz képest, hogy az apák és anyák szellemének legmesszebbre való kihatását bizonyítsam, hivatkoznom kellett e tényekre.

Az ily kezdethez bizonyára méltó lesz a folytatás. Ma már Ostffy Lajos dr. egyházkerületünkben oly fontos helyen, mint a milyen a népiskolai bizottság, a világi elnök tisztét tölti be. És örül a lelkünk, hogy hosszabb szünet után egyházi jeleseink között az ôsi Ostffy nevet ismét ott üdvözölhetjük. «

És a Perlaky-ház egyéb ágaiból is kiváló oszlopai voltak egyházunknak. Perlaky Dávid bezi esperes-lelkésznek fia,
 
Perlaky Gábor, (1815—1888),
ügyvéd s halimbai földbirtokos több éven át a zalai egyházmegyének volt erélyes és tevékeny felügyelôje. Mikor Haubner Máté püspökünk fogságából kiszabadult, de hivatalát még nem foglalhatta el és csak királyi biztos jelenlétében lehetett kerületi gyûlést tartani : Perlaky Gábor zalai felügyelô kezdte beszédét ezekkel a kemény szavakkal:

„Valaki van itt, a kinek nem kellene itt lennie ; más valaki meg nincs itt, a kinek itt volna a helye”.

A kormányképviselô nem különben döbbent meg, mint a többi jelenlevôk. Mindenki kérdô szemekkel nézett a szónok felé : vajjon mi lészen ezekbôl ? Mert mindenki tudta, hogy kiket ért a szavai alatt. «

Méltó testvére és az esperesnek méltó fia

Perlaky Géza, (szül. 1828.)

földbirtokos is, a pápai evang. gyülekezetnek régi buzgó presbytere és gyámintézeti elnöke, a zalai esperességnek (1854—1864) volt világi jegyzôje.

Nem csak gyülekezeti közügyekben találjuk ott gyüléseinken meleg érdeklôdésével és buzgó áldozatkészségével, nem csak a vallásos estéknek szorgalmas látogatója, hanem az Úr templomát is vasárnaponkint igaz áhítattal keresi fel. Ezzel jó példát mutat a gyülekezetben. Gyurátz Ferencz püspökünk, mint pápai lelkész, egyik leghívebb munkatársát bírta benne mindig.

Ô is azok közül a Perlakyak közül való, a kikben az atyák szelleme él, a kiknek a vallásosság igazi életszükség. Szívét az Úr háza iránt való forró szeretet tölti el. Erre vall családi élete is. Elsô neje református collegiumi tanárnak, a nagy Tarczy Lajosnak volt leánya. És saját leányait is az egyiket lelkésznek, a másikat református fôgymnasiumi tanárnak adta feleségül.

Nálunk ág. hitv. evangelikusoknál a Perlaky lelkészek kihaltak, de élnek még a Perlaky nemzetségbôl való buzgó világi papjaink. A testvér református egyháznak, mint fentebb jeleztem, van még ma is Perlaky nevû lelkésze. Tehát vannak még és lesznek még protestáns papjaink a Perlakyak ároni házából. A vér nem válik vizzé.

Fiágon nálunk a hatvanas évek végén magva szakadt a lelkész Perlakyak családfájának. De íme vissza nem fojtható erôvel leányágról a testvér református egyházban sarjadt fel azóta egy nemes ág : Kenessey Béla, az erdélyi ev. ref. theologiai fakultás nagyérdemû igazgatója Kolozsvárt.

A gyôri evang. felügyelônek, Perlaky Dánielnek leányát, Perlaky Idát, a református Kenessey Albert, hajóskapitány veszi nôül. És íme fiúkat, Kenessey Bélát, II. Perlaky Gábornak, az építô vándorpapnak dédunokáját e világ folyásának háborgó vizeirôl az öröklött hajlam, a titkos szent tûz visszavonja a szent theologiához, az Úr oltárához !
Ott forgolódik ô Kolozsvárott a szent csarnokokban, ama kiváló ôrállóhelyen. Paedagogus, tudós, pap és kiváló szónok egy személyben. Innen messze földrôl szakadt oda. S rövid idô alatt ô a jövevény, fiatal és új ember annyira megnyerte az erdélyiek bizalmát és elismerô tiszteletét, hogy egy igen tekintélyes párt Szász Domonkos utódjául a püspöki székre is ôt jelölte. Jelenleg kerületi fôjegyzô. Az egyetemes konventnek is egyik legmunkásabb tagja. Érdemeinek részletezésével nem akarom szerénységét bántani. Csak mint a Perlaky törzsfának nemes utóhajtására kellett reá mutatnom.
*
Íme majd négy évszázad repült el a reformáczió óta s a Perlakyak ároni házából még mai nap is több kitünôsége van protestáns Sionunknak úgy egyházi, mint világi téren.
Talán nem volt meddô munka ez a történeti visszatekintés. Mutatja ez a magyar protestáns evangeliomi szellemnek századokkal daczoló ôsi erejét. S mennél ritkábbak ma már az ilyen példák, annál inkább kötelességünk a kevesekre intô és buzdító szóval reá mutatnunk. Örömünk, bizodalmunk és büszkeségünk nekünk az ilyenek.

Az úr áldja meg és virágoztassa az ôsi ároni házat továbbra is ― ad multos annos ! «

 

 

 

Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.