Katolikus ág

1613 márczius 14. Pozsony.

 II. Mátyás király Perlaki Horváth Istvánnak s feleségétől Margittól született
gyermekeinek, u. m. Kristófnak, Istvánnak és Erzsébetnek czimeres nemeslevelet
ad.
«Scutum nimirum militare erectum rubri coloris triiugi viridi monticulo in
fundo stratum, in quo integer naturalis fulvus leo ore hiante lingua rubicunda
exerta, cauda supra dorsum elevata, posterioribus pedibus dispositis collis
vertices prćmendo, erecte stare, anteriorum vero pedum dextro ensem nudum
capulotenus fortiter comprehensum, sinistro fruticem floris tenere
conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam regio diademate
dimidium per omnia similem fulvum leonem producente ornatam. A summitate vero
sive cono galeć laciniis seu lemniscis hinc cćrulei et fulvi illic vero albi
ac rubri colorum, in scuti oram defluentibus, illudque decenter adornantibus»
Kihirdettetett Szepes vármegyének 1613. évi április 23-án Lőcse sz. kir.
városban tartott közgyülésén és 1714. évben, midőn Fejér vármegye ez évi
április 30-án Székesfehérvárt tartott közgyülést.
Egyszerü másolat nagy ivrét papiron, 5 levél.
Levéltári jelzése: Acta fam. et loc. Armal. No. 53.”
(Forrás: TURUL A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye 1883-1950)
…”Nagy Iván (Magyarország családai – a szerk.) munkája a róm. kath.
Perlakyak közül csak XIX. századbeli családtagokat említ. Ezek: Perlaki
Perlaky István jogtudós s egri jogakadémiai tanár 1806-1825; Perlaky Károly, a
közalapítványi csákovai kir. uradalom igazgatója, ki Temes vármegyébôl 1842.
szept. 20. kivett nemesi bizonyítványát Krassó vármegyében 1843. jan. 7.
kihirdette; Perlaky Flórián 1844-ben a kir. kamarai arad-mutinai kerület
ügyésze; Perlaky Leó ferenczrendi szerzetes, 1806-ban szombathelyi tanár;
Perlaky László kegyesrendi tanár Kanizsán 1844. A Pécskán lakó Perlaky
családág 1828-ban Békés megye elôtt hirdette ki nemességét. A legújabb tiszti
czím és névtár is több Perlakyt sorol fel, kik között római katholikusok is
vannak.”…
Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.