Nemesi Oklevél, Perlaky Gábor, 1837, Veszprém Vármegye

 

MI

WESZPRÉM VÁRMEGYE
Egyházi és Világi fő, és Nemes Rendeinek
    KÖZÖNSÉGE
 

Adgyuk emlékezetül e jelen való Levelünknek rendeiben mindeneknek a’ kknek illi: hogy minekutánna FELSÉGES KORONÁS FEJEDELMÜNK szolgálatját, a’ közjót, és ezen Vármegye egyéb dolgait érdeklő Tárgyoknak elövételére, és elintézésére a’ mái alul megirtt Helyen és Napon egybejövén nagyobb Gyülésünket tartottuk volna; akkoron Galsai Nemes Zala Vármegyei Evangélikus Predikátor Perlaky Gábor Úr eleibénk tartozó alázatossággal járulván, a maga és Dávid, Nemes Győr Vármegyében fekvő Bezi és Enesei egyesült Ecclesiák Predikátora, Gábor Kővágó-Örsi Nemes Zala Vármegyei Közbirtokos, és Dániel, Szabad Királyi Győr Városi Posztó kereskedő, Fiaianak, mint szintén Dávid Fiának Sándor, Gábor és GeizaDávid, nevű három – ‘s Dánielnek István Gyula nevű egy-Fiaiknak, és így a’ folyamodó Unokáinak nevei beiktatásával, kétségtelen Nemesi voltáról hiteles Bizonyság Levelünknek kiadatásáért esedezett, ennek nagyobb erősségére felhozott Oklevelein kivül, édes Attyának Gábornak valóságos Nemesi voltáról múltt 1753diki Januarius 16ról kiadott, ‘s eredetiben is felmutatott, hiteles Nemesi Bizonyitványunkat adván elő, mellynek tartalma következő:

nagyít

    Nos Universitas Dominorum Prelatorum Baronum Magnatum et Nobilium Comitaatus Veszprimiensis , Damus pro memoria tenore üraesentium significantes, Quibus expedit Universis, Luod cum Nos, die, Mense, annove, et Loco infrasriptis; emanationis videli cet harum, pro pertraetandis statum, et ulteriorem Comitatus nostri permansionem respicientibus negotiis in unum confluentes, Generalem celebrassemus Congregationem; estum Nobilis Gabriel, Filius Joannis, in Possessione Gergelyi, prafato Comitatui Nostro ingremiata degens, Perlaky, in Nostram debito cum respectu veniens praesentiam, institerit super es, ut ‘Nos eidem, extra Patriam, Electoratus Quippe Saxoniae Academias Studiorum causa peregre proficisci in animo habenti, tam super vexa Nobiliate sua, quam es quoque, quo is mediis ad peregrinationem hancce proficiendam Sufficientibus plene provisus sit, Litteras Testimoniales Nostras authentice…

 nagyít

Dánieltöl pedig István Gyulának származása ismét hiteles Anyakönyvi Kivonatok valósitanák, – ide járulván még az is, hogy mind a’ folyamodónak, mind nevezett édes Attyának néhai öregebb Perlaky Gábor Urnak, mind végre gyermekeinek mindenkori Nemesi Szabadságban éltét, és élését, jelessen azt is, hogy közülök Gábor, Megyénk részéröl felkeltt Nemesi Seregbe való feállással ugyan Nemesi kötelességét tellyesité, Dávid pedig jelenleg Nemes Mosony és Györ Vármegyéknek is Tábla Birája a’ felmutatott hiteles próba irományok tanusittanák: Mindezek szerént, a’ törzsökül felvett, ‘s fenn éréntett Bizonyság Levelet nyert és igy kétségtelen Nemes Perlaky Gábortól való törvény és természet szerénti származását, úgy szintén az idökoronti átköltözéseket, és Fiainak ‘s Unokáinak is törvényes származását, és mindnyájoknak Nemesi szabadságban élését bebizonyittó folyamodott Perlaky Gábor Galsai Evangelicus Predikátor Urnak, ‘s három gyermekeinek úgymint Perlaky Dávid Úrnak, a’ Bezi és Enesei Ecclesiák Predikátorának, Perlaky Gábor Kövágó-Örsi Közbirtokosnak, és Perlaky Dániel Györi Posztó kereskedőnek, ‘s Dávid három Fiainak Sándornak, Gábornak és Geiza Dávidnak, nem különben Dániel Fiának István Gyulának, úgymint a’ folyamodó unokáinak, a’ Hazai Törvények szerént törvényessen illető kétségtelen országos Nemesi voltokról kiadtuk ezen Megyénk szokott pecsétjével, és szükséges aláirásokkal megerősített hiteles Nemesi Bizonyság Levelünket. Tiszti Ügyviselőnknek sem lévén kifogása._ A köz igasság úgy hozván magával. Költ Ezer nyolc Száz Harmincz hetedik Esztendei Április Tizedikén ‘s több napjain Veszprém mező Várossában tartott Köz Gyűlésünkből.

Olvasta és kiadta
Zsoldos Ignátz
főjegyző
Rohontzy János Királyi Tanácsos és első … Ispán
…Horváth ….
Boronkay Ferencz Tábla Bíró
…. János Tábla Bíró
… Ferencz Tábla Bíró
Molnár Ferencz Tábla Bíró
Dunafalvai Vermes Illés Tábla Bíró
… Fózsef Fő Bíró
Szakonyi István Fő Bíró
Cseresnyés István Fő Szolga Bíró
Jakó Miklós Szolgabíró

Pap János Szolgabíró
Sz. Kir Szabadgyai … Antal Eskütt.

nagyít

 Az 1837dik Esztendő Szent György Hava 24dik Napjáról T. N. Sopron Vármegyének Szabad Királyi Sopron Városában folytatva tartott Köz Gyülése alkalmával ezen Nemességet bizonyéttó Levél minden Ellenvetés nélkül ki hirdetett, ’s az abban meg nevezett Személlyek a’ Megyénkbeli Nemessek Lajstromába bé iratni rendeltettek.

Olvasta és kiadta Rohonczy Ignácz
T. N. Sopron Vrgye főjegyzője 
 
Tekéntetes Ns. Győr Vármegyének 1837dik Esztendei Pünkösd Hava 9dik Napján, Szabad ’s Királyi Győr Városában folytatva tartatott Köz Gyülése alkalmával;- ezen Nemességet bizonyittó – Levél szokott mód szerint kihirdettetett, ’s ennek folytában az abban meg nevezettek, minden ellenvetés nélkül a’ Megyénkbeli Nemessek sorába beiktatni rendeltettek.
Olvasta és kiadta Balogh Kornél
T. Ns. Győr Vrgyének b. főjegyzője

nagyít 

Tekéntetes Nemes Pest Vármegyének 1837dik Esztendei Szeptember holnap 6dik napján Szabad Királyi Pest Városában tartatott Köz Gyülése alkalmatosságával, ezen Nemesi Bizonyság Levél a’ Gyülés színe előtt publikáltatván annak erejénél fogva, a’ Megyebeli Tiszti Ügyész megegyezésének hozzájárulásával, Perlaky Gábor és ennek három gyermekei, Dávid, ifjabb Gábor és Dániel; – nem különben Dávidttól – Sándor, Gábor, Geiza és Dávid, – Dánieltől pedig István-Gyula – unokái valóságos Magyar Országi Nemesek Lajstromába iktattatni elrendeltetett.
olvasta és kiadta …
Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.